Convenanten betreffende CO2-uitstoot werken niet

Het is opmerkelijk dat VNO-NCW- voorzitter Bernard Wientjes zegt dat convenanten wel werken, terwijl hij geen feitelijke onderbouwing geeft van zijn standpunt (NRC Handelsblad, 8 oktober). Hij reageerde op de conclusie van Stichting Natuur en Milieu dat convenanten ongeschikt zijn om de CO2-uitstoot fors te verminderen. De bronnen die Wientjes wel aanhaalt bewijzen juist zijn ongelijk.

Wientjes misbruikt het rapport van de Universiteit Twente. Hierin staat bij de conclusie letterlijk: ”Het oordeel over convenanten heeft betrekking op de rol van het instrument en niet in directe zin op het bereiken van (milieu)doelstellingen.” Volgens de onderzoekers stimuleren convenanten vooral de verspreiding van bestaande kennis, maar ze stimuleren geen innovatie, zoals VNO-NCW beweert. Geen wonder, want convenanten geven CO2-uitstoot geen prijs en dagen ondernemers dus niet uit om nieuwe technologieën te ontwikkelen.

Wientjes meent ook te bewijzen dat het Convenant Benchmarking Energie-Efficiency succesvol is door te verwijzen naar uitspraken die Pronk als minister deed toen het convenant van start ging. De ambities waren mooi, maar nu blijkt uit de tussenevaluatie van het convenant dat elektriciteitsbedrijven tussen 1999 en 2006 de stroom steeds minder efficiënt produceren. Ze gebruiken meer fossiele energie voor één kilowattuur stroom dan in 1999. Zowel het Energieonderzoek Centrum Nederland als het Milieu en Natuur Planbureau bevestigden dit in de Milieubalans 2007.