Kabinet eens over nieuw beleid

Het kabinet-Balkenende IV heeft een akkoord bereikt over het zogeheten beleidsprogramma, de nadere uitwerking van nieuw beleid zoals dat in het regeerakkoord tussen CDA, PvdA en ChristenUnie is overeengekomen.

Na een uitzonderlijk lange ministerraad bereikten de bewindslieden vannacht overeenstemming over de invulling van 7 miljard euro aan nieuw beleid en 3 miljard euro lastenverlichting in de komende vier jaar. Het kabinet zal pas op 14 juni de details van het beleidsprogramma bekendmaken.

Het geld zal worden verdeeld over de zes speerpunten van het kabinetsbeleid: sociale samenhang (2.500 miljoen euro), versterking van de economie en innovatie (1.775 miljoen), duurzaamheid (900 miljoen), veiligheid (700 miljoen), dienstbare publieke sector (725 miljoen) en internationale samenwerking (400 miljoen). De lastenverlichting wordt aangewend voor arbeidsparticipatie (1.200 miljoen), economische structuur (500 miljoen), kinderen en gezin (500 miljoen) en koopkrachtbeleid (800 miljoen).

Tegenover deze extra uitgaven en lastenverlichting staan ombuigingen, lastenverzwaringen en extra inkomsten, omdat het kabinet uitgaat van een gemiddeld hogere economische groei.

De afgelopen weken hebben afzonderlijke bewindslieden, onder meer op basis van hun bevindingen tijdens bezoeken in het land, concrete voorstellen uitgewerkt voor het beleidsplan. Sommige ministers wilden aanzienlijk meer uitgeven dan er beschikbaar is. Daarop ontstond flinke onenigheid in het kabinet over het verdeling van het geld en de te nemen maatregelen.

Eergisteren kwamen Balkenende en de vicepremiers Bos (PvdA) en Rouvoet (ChristenUnie) een concept voor het beleidsprogramma overeen, dat ze daarna ter goedkeuring voorlegden aan hun fracties. Gisteren besprak het voltallige kabinet het programma en werden er nog wijzigingen in aangebracht.