Uitstoot CO hoger dan ergste prognose 2

De mondiale uitstoot van het broeikasgas CO2 stijgt veel sneller dan in de somberste prognoses was voorzien. De voornaamste oorzaak is de explosief groeiende economie van China.

Dat schrijft een internationaal team onderzoekers in de online-editie van het Amerikaans tijdschrift Proceedings of the National Academy of Sciences. Sinds het jaar 2000 ligt de jaarlijkse groei van de uitstoot op ruim drie procent. In de periode 1990-1999 lag dat nog op één procent per jaar.

De jaarlijkse CO2-uitstoot van China is sinds 2000 ruwweg verdubbeld.

Een begeleidend persbericht noemt de trend „alarmerend”. Wat betreft CO2 blijkt de werkelijkheid zich volgens een veel ongunstiger scenario te voltrekken dan was voorzien in het zwartste scenario van het IPCC, het VN-orgaan voor bestudering van klimaatverandering. Dat publiceerde juist deze maand zijn schattingen van de kosten van CO2-beperking aan de hand van deze scenario’s.

Het nieuwe onderzoek wilde nagaan wat de belangrijkste verklaringen zijn voor de stijgende CO2-uitstoot. Het Amerikaanse ministerie van Energie leverde de voornaamste gegevens over nationaal gebruik aan energie en het aandeel steenkool, olie en gas daarin. Daarnaast is informatie van het IMF en van de VN gebruikt.

De opmerkelijke groei in CO2-uitstoot komt vooral van China, India en de ontwikkelingslanden. De uitstoot van de VS en vooral die van Europa groeit veel minder maar is in absolute zin hoog. In de voormalige Sovjet-Unie kwam rond 2000 een eind aan het afnemende energieverbruik sinds 1989.

Verontrustend is dat een eind is gekomen aan de daling van de energie-intensiteit van de voornaamste economieën. Het energieverbruik in relatie tot het bruto nationaal product stabiliseert nu of lijkt zelfs te groeien.

Ook is in geen van de negen onderzochte landen en regio’s sprake van enige ‘decarbonisatie’ van betekenis; de benodigde energie wordt onverminderd vooral onttrokken aan fossiele brandstof.

Naar schatting blijft tegenwoordig 48 procent van de geproduceerde CO2 achter in de atmosfeer. Voorheen lag dit getal wat lager, maar het lijkt erop dat planten en oceanen wat minder CO2 opnemen. In overeenstemming daarmee stijgt de CO2-concentratie van de atmosfeer de laatste jaren snel.

Wat de gevolgen zijn voor de huidige klimaatverandering is nog onduidelijk.