Ja, dit zou Balkenende moeten zeggen

Premier Balkenende houdt morgen een rede voor het Europees Parlement. Raymond de Roon is bang dat het een ‘feel good’ toespraak zal worden. Daarom schrijft hij vast wat de premier zou moeten zeggen.

Dames en heren, ik wil pleidooi houden voor een kleiner en sterker Europa. Een kleiner Europa ís een sterker Europa.

Ik roep u daarom op om dit Europarlement zo snel mogelijk op te heffen. De burgers voelen zich niet met u verbonden en bovendien hebben de lidstaten hun eigen nationale parlementen, die alles wat uit de Europese Unie komt moeten controleren en wegen. Ook de beslissingsmacht over alle voorstellen van Brussel en Straatsburg moet gerepatrieerd worden naar de nationale parlementen. Tot het zover is zou u er goed aan doen om alvast op te houden met een aantal zinloze exercities.

Stop met de maandelijkse bijeenkomsten in Straatsburg én in Brussel. Beperk dit tot één zittingsplaats; dat scheelt veel reiskosten en het milieu wordt met 20 miljoen ton minder CO2-uitstoot per jaar belast. Stop ook met de geld- en papierverslindende vertaling van alles wat hier wordt gezegd en geschreven in alle 23 talen van de Europese Unie.

De Nederlandse bevolking heeft zich uitgesproken tegen een Europese grondwet. Nederland zal niet instemmen met een versie daarvan die zal zijn ontdaan van allerlei franje zoals een Europese vlag en volkslied, doch waarvan het motorblok blijft zoals het door onze bevolking al was verworpen. Daarmee bedoel ik dat Nederland geen zeggenschap over allerlei zaken uit handen wil geven, zoals de Europese grondwet voorschrijft.

Het is onaanvaardbaar dat in Europa straks op maar liefst 85 terreinen de beslissingen door een meerderheid kunnen worden doorgedrukt en opgelegd aan landen die het er niet mee eens zijn. De stem van een klein land als Nederland zal niet of nauwelijks meer meetellen. Brussel en Straatsburg zullen over een baaierd aan zaken de beslissingen nemen en Nederland heeft slechts te gehoorzamen. Nederland wil echter baas in eigen huis blijven en zich bijvoorbeeld niet door andere lidstaten laten voorschrijven welke vreemdelingen wij hier in Nederland moeten toelaten of hoe wij de prioriteiten stellen in de aanpak van de criminaliteit.

Het Nederlands parlement dient voor alle onderwerpen de bevoegdheid te hebben om aan Europa een rode kaart te geven.

Ook aan supranationale ambtsdragers, zoals een Europese minister van Buitenlandse Zaken, hebben wij geen behoefte. Het voorstel om een dergelijke functionaris aan te stellen neigt tot een supranationale Europese superstaat die boven de nationale staten zou worden gesteld.

De voorstanders van de Europese grondwet houden ons voor dat we wel moeten instemmen met een Europese besluitvorming door meerderheidsbeslissingen, omdat Europa ‘dreigt vast te lopen’. Het blijkt met 27 lidstaten namelijk erg moeilijk om telkens over alles tot overeenstemming te komen.

Dit argument maakt echter geen indruk. De uitbreiding van de Europese Unie tot 27 lidstaten was een kapitale blunder. Het was te voorzien dat dit tot problemen zou gaan leiden, en dat blijkt nu uit te zijn gekomen.

Dat mag echter geen reden zijn om de gevolgen van die blunder te willen ‘oplossen’ door een nog veel schadelijker blunder te begaan – het afstand doen van zeggenschap over wat er in ons land gebeurt. Zo’n fout zullen wij nooit begaan.

Nederland wil dat de oplossing wordt gezocht in vereenvoudiging van de Europese Unie en behoud van zeggenschap van Nederland in eigen huis. Behoud het goede en doe afstand van alles wat verzwakt en verlamt.

Dat betekent twee dingen:

1. De Europese Unie dient zich te beperken tot datgene waar zij goed in is gebleken: de economische samenwerking. Die samenwerking kan nog verder worden gestroomlijnd en geïntensiveerd en daarop moeten we alle inspanningen richten. Europa dient zich niet bezig te houden met andere beleidsterreinen zoals defensie, volksgezondheid, openbaar vervoer et cetera. Als er daadwerkelijk politieke wil is tussen enkele of alle Europese staten om op dergelijke beleidsterreinen tot samenwerking te komen, dan kan dat gebeuren in bi- of multilaterale verdragen. Daarbij kan elk land dan voor zichzelf beslissen of het mee wil doen of niet. Dit mag nooit worden vervangen door het Europees grondwettelijk systeem waarin andere landen tegen onze zin over ons kunnen beslissen.

2. De Europese Unie dient zich te ontdoen van lidstaten die nog in de verste verte niet voldoen aan de normen van een democratische rechtsstaat. Roemenië is daarvan een goed voorbeeld. De ontwikkelingen van de afgelopen maanden in dat land zijn zo dramatisch slecht, dat deelname van Roemenië aan de Europese Unie onmiddellijk bevroren moet worden. De Europese Unie moet al helemaal niet nog verder worden uitgebreid met landen die cultureel, qua normen en qua ontwikkelingsniveau en ontwikkelingsrichting van hun samenleving in de verste verte niet bij Europa horen. Landen als Turkije en Marokko moeten nog in geen 1.500 jaar worden toegelaten tot de Europese Unie.

Als Nederland deelneemt aan Europese samenwerking moet die samenwerking dienstbaar zijn aan Nederland.

Wij zullen nooit toestaan dat Nederland dienstbaar en ondergeschikt wordt gemaakt aan de Europese samenwerking of aan machtige of corrupte en achtergebleven landen. Als dat toch gaat gebeuren, zal Nederland zijn positie in de Europese Unie heroverwegen.

Raymond de Roon is lid van de Tweede Kamer en maakt deel uit van de fractie van de Partij voor de Vrijheid (PVV).

    • Raymond de Roon