Linkmiegels jatten, het zijn sukkels die matten

Opgroeiende geweldplegers gaan steeds minder meppen. Diefstal neemt met de jaren juist toe. Het ene antisociale gedrag is het andere niet, zeggen zeven psychiaters.

Dirk Vlasblom

Geweldpleging en diefstal worden door onderzoekers vaak op één hoop gegooid: antisociaal gedrag. Toch laten jongeren met losse handjes en leeftijdgenoten die zich vergrijpen aan andermans eigendom grote verschillen zien. Gewelddadigheid neemt af tussen adolescentie en volwassenheid, terwijl de frequentie van diefstal dan juist toeneemt. Opmerkelijker nog: veelplegers van diefstal scoren hoger voor cognitieve functies – zijn ‘slimmer’ – dan jongeren die regelmatig geweld gebruiken. Of, in het jargon van de straat: linkmiegels jatten, sukkels matten.

Dat concluderen vijf Canadese en twee Amerikaanse jeugdpsychiaters in het meinummer van Archives of General Psychiatry. In hun artikel doen zij verslag van een onderzoek dat zij tussen 1980 en 2000 hebben uitgevoerd onder 698 jongens en jongemannen uit arbeiders- en middenklassegezinnen in de Amerikaanse staat New Jersey.

De onderzoeksgroep bestond uit drie leeftijdscohorten, die in die periode van twintig jaar vijfmaal zijn ondervraagd, met tussenpozen van drie tot zeven jaar. De drie cohorten waren in de eerste ronde (1979–1981) 12, 15 en 18 jaar. Verreweg de meesten kwamen terug voor de herhalingsonderzoeken in de perioden 1982–1984, 1985–1987 en 1992–1994. Negentig procent van de oorspronkelijke steekproef kwam zelfs terug voor een vijfde ronde in 1999–2000; de jongsten waren toen 30 en 31 jaar.

Op basis van eerder onderzoek wordt aangenomen dat neurocognitieve gebreken van invloed zijn op antisociaal gedrag. In de meeste onderzoeken wordt echter geen onderscheid gemaakt tussen verschillende gedragsstoornissen: agressie jegens mens en dier, vandalisme, oplichting, diefstal en ernstige overtreding van regels. Met als gevolg dat verschillen in de ontwikkeling van zulk gedrag onzichtbaar blijven. net als de gevolgen van neurocognitieve gebreken voor uiteenlopende vormen van antisociaal gedrag.

De zeven psychiaters maten fysiek geweld en diefstal op verschillende leeftijden aan de hand van de eigen rapportage van de deelnemers. Op de vragenformulieren stonden geen namen; vertrouwelijkheid werd gegarandeerd. Van de deelnemers onderwierp 88 procent zich aan neurocognitieve tests toen zij tussen de 18 tot 24 jaar waren.

Wat bleek? Jonge dieven scoren aanzienlijk beter voor neurocognitieve maten als executive function (EF) en verbaal IQ, dan jonge geweldplegers. EF is een maat voor de zelfregulering van gedachten, handelingen en emoties, processen die zich grotendeels afspelen in de prefrontale cortex. Mensen met een hoog verbaal IQ komen beter uit hun woorden en zijn door hun verbale vaardigheid beter in staat tot conflictbeheersing.

Frequente geweldplegers scoorden laag op beide cognitieve maten. Het treffendst waren de resultaten van de zogeheten Trail-Making Test-B. Die meet werkgeheugen, mentale flexibiliteit, het vermogen om het eigen handelen te plannen en storende factoren te beheersen. Onder de gewelddadige mannen scoorden zij die zelden stalen het laagst bij deze test en zij die dat regelmatig deden het hoogst.

Geweldpleging en diefstal laten bovendien een verschillend ontwikkelingspatroon zien. Maar 13 procent van de ondervraagde geweldplegers zei dat zij er sinds hun twaalfde steeds vaker op los hadden geslagen, terwijl liefst 55 procent van de dieven in de loop der jaren vaker was gaan stelen. De onderzoekers concluderen dat het op één hoop gooien van beide typen gedrag verschillen aan het oog onttrekt die van belang zijn voor preventie en behandeling.