Kosten klimaatbeheer beperkt

Een onderzoekspanel van de VN stelt vast dat beheersing van de opwarming van de aarde economisch goed haalbaar is. Onder andere door het vervoer te beperken.

Er zijn technische middelen genoeg om de klimaatopwarming beperkt te houden tot een graad of twee. Een strak beleid dat dit doel binnen bereik brengt, zou de doorsnee ‘wereldburger’ in 2030 maar 3 procent inkomstenderving kosten, met 50 procent zekerheid. Wordt geaccepteerd dat die zekerheid maar 10 procent is, dan zou het verlies zelfs beperkt kunnen blijven tot 0,2 procent.

Dat is in essentie de uitkomst van het technisch en economisch onderzoek waarmee werkgroep III van het IPCC, een samenwerkingsverband van klimaatwetenschappers onder VN-vlag, zich zes jaar heeft beziggehouden. De samenvatting van het werk is vanochtend in Bangkok gepresenteerd. De deelname van beleidsmakers aan het overleg van een week leverde veel haarkloverij op.

Het IPCC vat regelmatig de nieuwste inzichten in het broeikaseffect en de bestrijding ervan samen. De werkgroepen I en II rapporteerden eerder dit jaar over de klimaatverandering zelf en de gevolgen ervan. Werkgroep III brengt met economische scenario’s in kaart hoe de uitstoot van broeikasgassen zich gaat ontwikkelen en welke middelen er zijn om die uitstoot te beperken. Zij toetst de economische haalbaarheid van de maatregelen en de invloed van marktwerking daarop.

De verkenning wijst de weg naar nieuw broeikasbeleid en kan ook de basis worden voor een klimaatprotocol ‘na Kyoto’, dus na 2010. Het Nederlandse Milieu- en Natuurplanbureau (MNP) speelt altijd een grote rol in het overleg.

Het vanochtend vrijgegeven document doet suggesties voor beperking van de uitstoot van broeikasgassen, uitgesplitst naar sectoren als de bouw, de landbouw, het transport en de industrie. Het doet dat voor de middellange termijn (2030) en voor vele decennia daarna. Rekening houdend met een aannemelijke prijsontwikkeling voor fossiele brandstoffen lijkt er in de bouw nog de meeste winst te halen. Die kan komen van efficiëntere verlichting, isolatie, zuiniger koeling en verwarming en het gebruik van zonne-energie. De landbouw moet het verlies aan organische stof in de bodem beperken en de uitstoot van methaan en lachgas verminderen.

De transportsector kan baat hebben bij de inzet van biobrandstoffen, afhankelijk van de wijze waarop die geproduceerd worden. Personenauto’s met een laag brandstofverbruik zijn economisch aantrekkelijk genoeg, maar vinden weinig aftrek bij de consument die de voorkeur geeft aan „prestatie en grootte”.

Opmerkelijk is de paragraaf waarin wordt onderstreept dat een verandering van ‘lifestyle’ ook veel kan schelen voor het broeikaseffect. En dat er tal van middelen zijn om de vraag naar transport te verminderen. Tot een week geleden ontbrak deze passage.

klimaat: pagina 4

Rectificatie / Gerectificeerd

Het artikel Kosten klimaatbeheer beperkt (4 mei, pagina 1) meldt dat beleid dat de klimaatopwarming tot twee graden zou beperken de wereldburger met 50 procent zekerheid 3 procent inkomstenderving oplevert. Bedoeld is: beleid dat de opwarming met 50 procent zekerheid tot twee graden beperkt kost 3 procent inkomen.