Bezwaar China tegen klimaatrapport VN

China heeft grote bezwaren tegen een ontwerprapport van de Verenigde Naties waarin voorstellen worden gedaan voor de vermindering van de uitstoot van broeikasgassen. Het land heeft ongeveer 1.500 amendementen en bezwaren ingediend bij de in Bangkok begonnen bespreking van het rapport.

Het IPCC, de VN-organisatie voor de wetenschappelijke analyse van klimaatverandering, heeft eerder dit jaar twee rapporten uitgebracht waarin het concludeert dat de aarde opwarmt, dat de mensheid daar vrijwel zeker aan bijdraagt, en dat droogtes, overstromingen, hevigere orkanen, stijgende zeespiegels en hittegolven tot de gevolgen kunnen behoren.

In het ontwerprapport dat nu achter gesloten deuren wordt besproken en vrijdag gepresenteerd zal worden, moeten oplossingen worden geformuleerd. Volgens de BBC, die inzage in de samenvatting heeft gehad, stelt het IPCC onder andere voor CO2-uitstoot van elektriciteitscentrales ondergronds op te slaan, en het gebruik van hernieuwbare energiebronnen en kernenergie te vergroten.

China’s uitstoot van broeikasgassen bedraagt maar eenzesde van wat Amerika per hoofd van de bevolking uitstoot. Maar het land heeft zo’n grote bevolking dat het land misschien dit jaar al meer CO2 zal uitstoten dan de VS. China vreest dat zijn economische vooruitgang te veel zal worden gehinderd als het rapport wordt aangenomen.

Volgens een afgevaardigde dringen de Chinezen aan op invoeging van een paragraaf waarin staat dat de geïndustrialiseerde landen verantwoordelijk zijn voor het grootste deel van de uitstoot sinds de Industriële Revolutie. Passages die melden dat ontwikkelingslanden voor een steeds groter aandeel verantwoordelijk zijn, wil China uit het rapport houden.

De conclusies van het rapport zullen gebruikt worden door regeringen om hun plannen voor het vermindering van klimaatverandering uit te stippelen. „De IPCC speelt een belangrijke rol in de onderhandelingen, zodat mensen kunnen zeggen: ‘Kijk, dit gaat gebeuren over vijftig jaar, dit zijn de opties die we hebben om actie te ondernemen”, zei Michael Williams, woordvoerder van het milieuprogramma van de VN. In december vinden in Indonesië de onderhandelingen plaats over het Kyotoverdrag. (AP, Reuters, BBC)