241.000 mensen zonder zorgpolis Vrees toename van onverzekerden

Het aantal mensen dat niet verzekerd is tegen ziektekosten is groter dan tot nu toe werd aangenomen, namelijk 241.000. Het gaat om 1,5 procent van de bevolking.

Dat heeft het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vandaag bekendgemaakt. Onder die onverzekerden zijn opvallend veel allochtonen en kinderen.

Vorig jaar zomer maakte het CBS bekend dat er zo’n 182.000 onverzekerden waren, 1 procent van de bevolking. Toen had het bureau nog geen beschikking over een volledig verzekerdenbestand. Volgens het CBS gaat het nu om een „fors aantal mensen”, evenveel als het aantal inwoners van Leiden en Maastricht tezamen.

Voorafgaand aan de invoering van de basisverzekering in 2006 maakten de Tweede Kamer en de zorginstellingen zich grote zorgen over een mogelijke explosie van het aantal onverzekerden. In het nieuwe zorgstelsel is immers niet meer iedereen automatisch verzekerd. Mensen moeten nu zelf het initiatief nemen om een polis bij een zorgverzekeraar af te sluiten.

Op basis van de eerder door het CBS verstrekte schattingen, zei toenmalig minister Hoogervorst (Volksgezondheid, VVD) dat hij nieuwe maatregelen om het aantal onverzekerden op te vangen niet nodig vond. Met 182.000 onverzekerden was het aantal immers gedaald sinds de invoering van het nieuwe zorgstelsel, zo betoogde hij. In 2005 was er volgens het CBS nog sprake van 250.000 onverzekerden.

Een woordvoerder van het ministerie van Volksgezondheid laat in een reactie weten nog niet te kunnen zeggen of het nu wel extra maatregelen nodig acht. „Wij zijn wel teleurgesteld”, aldus een woordvoerder.

Ruim 4 procent van de allochtonen in Nederland blijkt niet verzekerd te zijn, tegen 1 procent van de autochtonen.

Allochtonen van de eerste generatie zijn vier keer zo vaak onverzekerd als allochtonen van de tweede generatie.

Vervolg ONVERZEKERDEN: pagina 3

ONVERZEKERDEN

Vrees toename van onverzekerden

Vervolg van pagina 1

Vooral allochtonen uit andere landen dan Turkije, Marokko, Suriname, de Antillen en Aruba zijn onverzekerd.

Ook zijn veel kinderen onverzekerd, in totaal 40.000. Dat is opvallend omdat voor hen geen premie betaald hoeft te worden. Zij zijn gratis meeverzekerd met een ouder. Deze kinderen komen uit gezinnen waarvan ook de ouders onverzekerd zijn. Ouders kunnen hun kinderen apart en kosteloos verzekeren, zonder zichzelf bij een verzekeraar aan te melden, maar weinigen weten dat.

Onder mensen met een bijstandsuitkering is het percentage onverzekerden lager dan gemiddeld in de bevolking. Op 1 mei was 0,7 procent van alle uitkeringsgerechtigden onverzekerd. Dat is minder dan de helft van het gemiddelde voor de gehele bevolking. Dat komt volgens het ministerie van Volksgezondheid door de acties van onder meer de koepel van directeuren van sociale diensten Divosa.

Het CBS heeft op persoonsniveau verschillende registraties aan elkaar weten te koppelen, waaronder de gemeentelijke basisadministratie en de polisadministratie. Het CBS heeft onverzekerden onder illegalen, grensarbeiders die in het buitenland wonen en in Nederland werken, de zogenoemde pensionado’s, en personen die tijdelijk onverzekerd waren, niet meegerekend. De meesten van hen staan niet ingeschreven in de gemeentelijke basisadministratie. Ook vallen de 10.000 geregistreerde gewetensbezwaarden buiten de cijfers omdat zij uitgezonderd zijn van de verzekeringsplicht.

De sociale diensten vrezen dat deze zomer nog eens tienduizenden mensen extra onverzekerd raken. Dit omdat verzekeraars vanaf 1 juli wanbetalers voor het eerst mogen royeren. Sinds 2006 is een zorgverzekering verplicht.