Alcohol als autobrandstof leidt tot nieuwe risico’s voor milieu

Grootschalig gebruik van alcohol als brandstof voor auto’s zal de milieuvervuiling door het verkeer niet verbeteren maar slechts veranderen. Sommige verbrandingsproducten van alcohol zijn net zo kankerverwekkend als die uit benzine. Maar belangrijker nog is dat de inzet van alcohol de ozon-vorming kan versterken. Dat leidt weer tot ernstige ademhalingsproblemen die karakteristiek zijn voor zomersmog: aantasting van de longcapaciteit en astma.

Dit blijkt uit een Amerikaanse chemisch-meteorologische modelstudie. Daarbij is ervan uitgegaan dat in het jaar 2020 alle Amerikaanse voertuigen, inclusief vrachtwagens en tractors, zijn overgegaan op gebruik van brandstof die voor 80 procent bestaat uit alcohol (bio-ethanol). Daarvoor zijn aangepaste auto’s nodig. In Europa zijn nog geen plannen om verder te gaan dan bijmenging van een paar procent alcohol.

De modelstudie is uitgevoerd door Mark Z. Jacobson van Stanford University en vandaag gepubliceerd in het tijdschrift Environmental Science and Technology. Jacobson gebruikte bestaande gegevens over de uitstoot van motoren die op alcohol of benzine lopen. Het computermodel berekende hoe deze in reacties met zuurstof en andere luchtbestanddelen, al of niet gestimuleerd door zonlicht, zouden veranderen in milieugevaarlijke stoffen. In sommige delen van de VS zou de luchtkwaliteit sterk achteruit gaan, in andere zou hij verbeteren.

Voor het eerst zijn de milieugevolgen van grootschalige inzet van alcohol in kaart gebracht. Bij vervanging van benzine door alcohol komt er minder benzeen en butadieen in de lucht. Maar hun plaats wordt ingenomen door de stoffen methanal en ethanal (formaldehyde en aceetaldehyde) die bij verbranding van alcohol ontstaan en evenzeer kankerverwekkend zijn. Maar de studie ziet in de toenemende concentratie ozon het grootste gezondheidsrisico.

Alcohol uit planten (bio-ethanol) dankt zijn milieuvriendelijk imago aan het feit dat het minder bijdraagt aan het broeikaseffect. Toch bestaan ook hieraan twijfels: voor de productie van de plantaardige grondstof en de destillatie van de alcohol is veel fossiele brandstof nodig.