Volksgezondheid en Verkeer veel kleiner

De ministeries van Volksgezondheid en Verkeer worden relatief het hardst getroffen door het kabinetsbesluit het aantal ambtenaren terug te dringen. Justitie verliest met 1.800 ambtenaren het meeste personeel.

Dit blijkt uit de zogenoemde Startbrief van minister van Financiën Bos (PvdA), waaraan de ministerraad kort na de beëdiging van het kabinet-Balkenende IV goedkeuring heeft verleend.

De Startbrief is een intern stuk met de effecten op de begroting van de afspraken uit het regeerakkoord. Hieruit valt op te maken dat Justitie 1.800 van de 38.000 ambtenaren kwijtraakt. Volksgezondheid verliest 1.100 van de 7.000 ambtenaren, Verkeer 1.700 van de 16.000. Ministeries met veel inspectiediensten, zoals Sociale Zaken en Financiën, worden gespaard.

In de brief staat in detail hoe de afspraak om in de kabinetsperiode 750 miljoen euro te besparen op het aantal ambtenaren bij rijk en zelfstandige bestuursorganen (zbo’s) wordt ingevuld. Dit komt neer op een reductie met bijna 15.000 ambtenaren. Het kabinet neemt hiervoor de aanbevelingen over van de secretarissen-generaal van de ministeries.

In de Tweede Kamer dringen vrijwel alle partijen aan op afslanking van de rijksoverheid. Voor afvloeiingsregelingen wordt 150 miljoen uitgetrokken, zodat de nettobesparing door de inkrimping van het ambtenarenapparaat in 2011 600 miljoen bedraagt.

Op de in het regeerakkoord afgesproken uitzonderingen na, zijn er nog nauwelijks politieke keuzes gemaakt over de wijze waarop het kabinet specifieke overheidstaken wil inkrimpen. De Belastingdienst, uitvoeringsorganisaties UWV en CWI, politie, rechterlijke macht, gevangeniswezen en veiligheidsdiensten worden ontzien. Zij hoeven maar de helft van de generieke efficiencybezuiniging door te voeren (2,5 procent), waar voor de rest van de rijksdienst, inclusief zbo’s, 5 procent geldt. Bovendien krijgen ministeries, de Raad van State, de Rekenkamer en het parlement een korting van 5 procent opgelegd op het aantal uitvoeringsambtenaren. Voorts komen er kortingen van 15 procent op beleidsambtenaren en ambtenaren betrokken bij inspecties. Op de ambtenaren die zich bezighouden met ondersteunende diensten komen kortingen uiteenlopend van 15 tot 25 procent per departement.

Het effect hiervan verschilt voor afzonderlijke ministeries en zbo’s. Zo worden Justitie en Verkeer aangeslagen voor de hoogste bedragen (90 respectievelijk 86 miljoen euro), maar wordt Justitie wegens veel ambtenaren in de veiligheidsketen relatief gespaard.

Krimp: pagina 2

Cao: pagina 13