‘Nuon en Essent moeten na fusie worden opgesplitst’

Een meerderheid van de Tweede Kamer is van mening dat Essent en Nuon gesplitst moeten worden als de energiebedrijven hun voorgenomen fusie doorzetten en in het buitenland allianties willen aangaan.

De fusie van de twee energiebedrijven moet nog worden goedgekeurd door de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa). Maar Kamerleden van CDA, PvdA en VVD zeggen op voorhand dat ze tegenstanders zijn van een ‘nationale energiekampioen’ die een dominant marktaandeel zou verwerven. Ook zijn ze van mening dat, áls de NMa de fusie goedkeurt, het samengevoegde bedrijf verplicht is zijn energienetwerken af te splitsen zodra het expansie in het buitenland zoekt.

Vanmiddag spreekt de Kamer met minister Van der Hoeven (Economische Zaken, CDA) over de energiesector en de wijze waarop de zogenoemde Splitsingswet, die eind vorig jaar geamendeerd door de Eerste Kamer is aangenomen, moet worden toegepast.

„De fusie is niet wenselijk, want we houden niet van monopolies”, zegt Kamerlid Crone (PvdA). Kamerlid Hessels (CDA) vindt een fusie van de twee energiebedrijven slechts aanvaardbaar als het bedrijf in zijn geheel in publieke handen blijft en geen activiteiten in het buitenland onderneemt – wat het bedrijf wel wil. Kamerlid Zijlstra (VVD) vindt dat de splitsingsclausule, zoals opgenomen in de wet, zo snel mogelijk in werking moet treden. Als één bedrijf een stap zet die tot splitsing noopt, moet volgens hem de hele energiesector zijn netwerken afsplitsen.

De Splitsingswet, zoals ingediend door toenmalig minister Brinkhorst (EZ, D66), voorzag in de gedwongen splitsing van de energiebedrijven in commerciële productie- en leveringsbedrijven en in een publiek bedrijf dat de netwerken beheert. De Eerste Kamer nam eind vorig jaar de wet aan met een motie van CDA en PvdA die bepaalde dat de energiebedrijven zich onder voorwaarden moeten opsplitsen. Een van die voorwaarden is buitenlandse expansie.

Minister Van der Hoeven heeft al aangegeven dat de motie „de leidraad voor haar handelen is”. Kamerleden zullen vandaag proberen haar te bewegen tot een uitspraak dat splitsing inderdaad plaatsvindt zodra daar volgens de wet aanleiding toe is. Aldus zou de Tweede Kamer de facultatieve splitsing alsnog afdwingen.