Hof in VS haalt klimaatbeleid Bush onderuit

De Amerikaanse regering heeft wel degelijk het recht om de uitstoot van kooldioxide aan banden te leggen en moet beter uitleggen waarom ze dat niet doet. Dat heeft het Hooggerechtshof, het hoogste rechtscollege in de Verenigde Staten, gisteren geoordeeld.

De uitspraak wordt gezien als een harde terechtwijzing van de regering-Bush. Die heeft steeds gezegd dat ze op basis van de zogeheten Clean Air Act, de wet op de luchtverontreiniging, geen actie kan ondernemen tegen broeikasgassen. Volgens de EPA, het Amerikaanse milieuagentschap dat in feite opereert als een ministerie van Milieu, vallen broeikasgassen strikt genomen niet onder verontreinigende stoffen. Ze komen tenslotte gewoon in de atmosfeer voor.

Het Hooggerechtshof heeft gisteren echter met 5 tegen 4 stemmen geoordeeld dat onder de Clean Air Act alle stoffen vallen die in de lucht worden uitgestoten en die schadelijk kunnen zijn voor de bevolking. De rechters zijn evenmin gevoelig voor wat zij noemen „de waslijst” van politiek gemotiveerde argumenten waarmee de EPA probeert te onderbouwen waarom het niets tegen broeikasgassen onderneemt.

De rechters zeiden niet te kunnen en willen oordelen over de vraag of de opwarming van de aarde het gevolg is van de uitstoot van broeikasgassen. Zij willen echter met hun vonnis de EPA dwingen om zich uit te spreken. Het agentschap kan volgens het Hooggerechtshof weliswaar besluiten om geen actie te ondernemen, maar „alleen als het van mening is dat broeikasgassen niet bijdragen aan klimaatverandering” of als het kan uitleggen waarom het op die vraag geen antwoord heeft.

Het oordeel van het Hooggerechtshof, waar om was gevraagd door de staat Massachusetts die net als een aantal andere Amerikaanse staten al jaren aandringt op harde maatregelen van de federale overheid, brengt de regering-Bush in een lastige situatie. De president heeft weliswaar voorstellen gedaan om klimaatverandering tegen te gaan, maar die zijn gebaseerd op vrijwilligheid.

Bush heeft geweigerd het Kyoto-protocol, waarin wereldwijd dwingende afspraken zijn vastgelegd, te ratificeren omdat het schadelijk zou zijn voor de Amerikaanse economie. Daarom heeft de regering ook steeds geweigerd om energiesector, industrie en verkeer te dwingen actie te ondernemen, door bijvoorbeeld plafonds vast te leggen voor de uitstoot van broeikasgassen. (AP, Reuters)