Minister Cramer vecht tegen ‘verrommeling’

Minister Cramer (VROM, PvdA) wil de komende jaren de ‘verrommeling’ van Nederland tegengaan. Cramer wil „nadere spelregels” voor de aanleg van bedrijventerreinen, glastuinbouw en woningen. Dat schrijft ze in een brief aan de Tweede Kamer waarin ze haar belangrijkste prioriteiten toelicht. Dat zijn er in totaal acht.

De strijd tegen de ‘verrommeling’ is vastgelegd in het programma Mooi Nederland. Cramer wil naast regulering van nieuwbouw de kwaliteit van bestaande landschappen versterken. Dit moet gebeuren door meer rekening te houden met de gevolgen van klimaatverandering, meer duurzame woningbouw en „slimmer en zuiniger om te gaan met ruimte”.

Cramer wil verder de inbreng van Nederland op het gebied van milieu binnen de Europese Unie en in de wereld vergroten. „Het is zaak in de EU en in de internationale milieufora pro-actief te opereren, waarbij het in Nederlands belang is de relatie tussen een ambitieuze milieu-inzet en het bereiken van een level playing field overtuigend neer te zetten”, aldus de minister.

Cramer wil, zoals ook in het regeerakkoord stond, een energiebesparing van twee procent per jaar, een verhoging van het aandeel duurzame energie tot twintig procent in 2020 en een reductie van de uitstoot van broeikasgassen van dertig procent in 2020 ten opzichte van 1990. „Door een schone wijze van produceren en consumeren kan veel milieuwinst geboekt worden”, schrijft Cramer.

Het kabinet wil bedrijven stimuleren duurzame producten te ontwikkelen. Bovendien gaat het rijk samen met andere overheden „het goede voorbeeld geven” en, als grootste inkoper van Nederland, duurzame producten kopen. „Via innovatieprogramma’s zal het kabinet in overleg met het bedrijfsleven bepalen wat nodig is om de marktintroductie van nieuwe, duurzame technologie te versnellen en hoe we deze producten ook succesvol kunnen exporteren naar de rest van de wereld”, aldus Cramer. Ter stimulering van een beter milieu zullen „schone en zuinige auto’s goedkoper worden en vuile en onzuinige auto’s duurder”.

Het Milieu en Natuur Planbureau bracht vorig jaar de verrommeling in kaart: www.mnp.nl/bibliotheek/ rapporten/500074003.pdf