Spanning op arbeidsmarkt loopt snel op

De spanningen op de arbeidsmarkt nemen snel toe. De werkloosheid daalt volgend jaar tot vier procent van de beroepsbevolking en het aantal vacatures bereikt een recordomvang.

Dit schrijft het Centraal Planbureau (CPB) in het Centraal Economisch Plan (CEP) dat vanmiddag is verschenen. Dit document is een voorbereiding op het financieel-economische beleid van het kabinet in het komende jaar.

Volgens het CPB stijgt de werkgelegenheid sinds 2006 „substantieel sneller dan het arbeidsaanbod”. Door de krapte op de arbeidsmarkt verwacht het CPB dat de cao-lonen dit jaar met 2,25 procent en volgend jaar met 3,25 procent zullen stijgen. Aangezien de werkgeverslasten ook zullen toenemen, is er sprake van een forse stijging van de loonkosten in 2008. Niettemin gaat het CPB uit van een lage inflatie (1,25 procent in 2007 en 2008), omdat men verwacht dat de olieprijzen dalen en de euro verder in waarde zal toenemen ten opzichte van de dollar, waardoor importgoederen goedkoper worden.

Het CPB rekent voor dit en volgend jaar op een economische groei van 2,75 procent. De groei wordt ondersteund door de toename van de binnenlandse bestedingen en de uitvoer. De „rooskleurige vooruitzichten” van Nederland, aldus het CPB, steken gunstig af bij de groei in de VS en in het eurogebied. De overheidsfinanciën zullen dit jaar naar verwachting in evenwicht zijn en in 2008 een overschot van 0,7 procent tonen.

In de ramingen heeft het CPB geen rekening gehouden met de maatregelen van het regeerakkoord, omdat het nieuwe kabinet deze nog niet heeft uitgewerkt. Pas in de miljoenennota 2008 zullen concrete maatregelen bekend worden gemaakt. „Dit versterkt de onzekerheid voor de raming van komend jaar”, aldus het CPB.

Het CPB merkt op dat volgens de plannen in het regeerakkoord de lasten voor de burger volgend jaar sterker zullen toenemen. Daardoor kan de koopkracht minder gunstig uitkomen dan in de ramingen van het Planbureau.