Betere aansluiting tussen Flevoland en Amsterdam

Vandaag zijn de Provinciale Statenverkiezingen en – indirect – voor de senaat. Wat heeft de provincie gedaan en wat willen de grote partijen? Vandaag Flevoland.

De PvdA wil bouwen in het IJmeer en het Markermeer toestaan, bijvoorbeeld op eilanden, mits natuuraantasting wordt gecompenseerd. Bedrijventerreinen moeten aansluiten bij de bebouwde kom. Steun voor de ontwikkeling van de dubbelstad Almere-Amsterdam. Natuurgebied Oostvaarderswold uitrusten met recreatieve voorzieningen. Uitbreiding van hoger beroeps onderwijs. Vliegveld Lelystad mag groeien als dit gepaard gaat met een toename van arbeidsplaatsen. Vliegroutes boven de bebouwde kom mijden. Groene dorpen, schaalvergroting van de landbouw en nieuwe recreatie voor de Noordoostpolder. Files Almere-Schiphol bestrijden door verbreding Gaasperdammerweg (A9). Vierde ontsluiting van zuidelijk Flevoland via IJmeer. Samen met gemeenten de opvang van dak- en thuislozen realiseren. Gratis openbaar vervoer voor doelgroepen in daluren. Waterschappen onderdeel van de provincie maken. PvdA-politici meer buiten het provinciehuis laten komen.

De VVD wil 30.000 extra banen in vier jaar tijd. Economische samenwerking met omliggende provincies versterken. Breedbandprojecten faciliteren. De economie van Urk (visserij) en de Noordoostpolder (agrarisch) diversifiëren. De aanleg van recreatiewoningen bevorderen. Hoogwaardig toerisme in en om Almere. Groei van de Luchthaven Lelystad met minimale geluidsoverlast. Vliegroutes van en naar Schiphol over Flevolands gebied opnieuw bezien. Oostvaarderswold alleen aanleggen als het multifunctioneel, haalbaar en betaalbaar is. Een verbetering van de verbinding Almere-Amsterdam-Schiphol, liefst via een tunnel door het Naardermeer. Een IJmeerroute voor lightrail, auto’s en fietsers. Geen gratis openbaar vervoer, wel reductie voor doelgroepen. Agrarische bedrijven dragen via windmolens en ‘energiegewassen’ bij aan duurzame energie. De doelmatigheid van de rampenbestrijding moet worden onderzocht. De problemen met aanrijtijden van ambulances oplossen.

Van het CDA moet de achterstand in zorg en welzijnsvoorzieningen ten opzichte van de rest van Nederland in 2015 geheel zijn ingelopen. Meer aandacht voor allochtone ouderen. Het bedrijfsleven oproepen werknemers vrijwilligerswerk te laten verrichten. Een kenniscentrum, keurmerk en een hbo-opleiding voor Urk, zodat de positie als platviscentrum wordt versterkt. Experimenteren met regelarme zones om startende ondernemers te helpen. Een kwart meer leer-werkprojecten. Versterken van het hbo en realiseren van wetenschappelijk onderwijs. Flevoland als kunstprovincie op de kaart zetten. Toerisme in de Noordoostpolder bevorderen via de aanleg van een randmeer en/of een vaarverbinding. Minder windmolens, maar met meer vermogen. Meer natuurontwikkeling in het Markermeer/IJmeer. Aansluiting A6 op A9, verbetering van de aansluiting A6-A1 en aanleg van een weg over het IJmeer. Tegen opdeling van de provincie Flevoland.