Islamitische scholen mogelijk dicht

Het voortbestaan van de drie basisscholen van de Stichting Islamitische Basisscholen Amsterdam (SIBA) is onzeker geworden. De financiële situatie is erg slecht en er is weinig perspectief op verbetering van de onderwijskwaliteit.

De nieuwe staatssecretaris voor Onderwijs, Sharon Dijksma (PvdA), kondigt aan binnen afzienbare tijd met een wetsvoorstel te komen „dat aanvullende bevoegdheden regelt om in de toekomst sneller direct te kunnen ingrijpen in gevallen als deze”, zo schrijft zij vandaag in een brief aan de Tweede Kamer.

SIBA heeft drie scholen: El Faroeq Omar en Abraham El Khaliel zijn door de Inspectie voor het Onderwijs getypeerd als „zeer zwak” en de At Taqwa als „zwak”. Acht van de negen leden van het oorspronkelijke bestuur willen niet meer opnieuw aantreden omdat de situatie zo slecht is.

Het interimbestuur voert momenteel gesprekken met overnamekandidaten. Een bestuur dat de SIBA-scholen wil overnemen mag de afgelopen vijf jaar niet in opspraak zijn geweest „op zowel bestuurlijk, onderwijskwalitatief als financieel vlak”. Bovendien moeten er voldoende financiële reserves zijn om te investeren in de kwaliteit en om alle problemen van SIBA te kunnen opvangen, zo meldt het ministerie. Als blijkt dat dit niet lukt, worden de scholen gesloten. In dat geval zoekt het ministerie samen met de gemeente en schoolbesturen in de regio naar andere scholen voor de 600 leerlingen van SIBA. Voor het personeel is begeleiding naar ander werk beschikbaar.

Eind 2005 hebben de Onderwijsinspectie en de Auditdienst van de gemeente een onderzoek gedaan bij de SIBA-scholen. Daaruit bleek dat de situatie zeer ernstig is. In april 2006 heeft het toenmalige SIBA-bestuur na gesprekken met het ministerie van OCW plaats te maken voor het huidige interimbestuur. Dit bestuur kwam bij het op orde maken van de jaarverslagen 2002 tot en met 2005 en de meerjarenbegroting tot de ontdekking dat de financiële positie zeer slecht is.