Loyaliteit aan koningin of aan de Heer

Er valt wellicht wat te zeggen voor Wilders` bezwaar tegen dubbele nationaliteit als het niet zo discriminatoir gebruikt werd. Ik doel hier niet op het feit dat het hebben van uitsluitend een Nederlands paspoort automatisch disloyaliteit jegens Nederland uitsluit. Je zou inderdaad kunnen zeggen dat Wilders zich disloyaal betoont jegens Nederlandse normen en waarden. Ik denk hier aan al die ministers en staatssecretarissen die naast hun Nederlandse paspoort ook een paspoort voor het Hemelrijk op zak hebben. In mijn - gereformeerde - jeugd leerde ik al dat de mens Gode meer gehoorzaam moest zijn dan wereldse heersers. Daarvoor liet hij zich gewillig naar de brandstapel brengen. Ook de roomsen huldigden dat principe, liet ik mij vertellen, zij het wellicht niet met die consequenties.

Het mag zo zijn dat de Marokkaanse en Turkse overheden zich niet afzijdig houden van hun voormalige burgers (Hoofdartikel, 26 februari), ook God doet dat niet t.a.v. de burgers van Nederland. Deze ministers en staatssecretarissen zouden met hun loyaliteit jegens onze koningin dan ook wel eens in conflict kunnen komen met hun loyaliteit jegens hun Heer. Conflictstof te over.

De ministers en staatssecretarissen die het aangaat kunnen overigens wel afstand doen van hun hemelse paspoort. Maar zelf heb ik nog niemand van hen horen zeggen dat zij of hij uit loyaliteit jegens onze koningin er van afziet om in gewijde grond begraven te worden.

Als Wilders de strekking van zijn motie zou uitbreiden tot bedoelde gezagsdragers zou de discussie naar een hoger plan getild kunnen worden. Misschien dat Plasterk dit aspect in de ministerraad ter sprake kan brengen.

    • Kees Koppenaal Rotterdam