Verkoop van Nuon is verleidelijk

Op 7 maart zijn de verkiezingen voor de Provinciale Staten, en indirect, voor de Eerste Kamer. Wat heeft de provincie de afgelopen jaren gedaan en welke plannen hebben de grootste partijen? Vandaag Gelderland.

Gelderland is aandeelhouder van energiebedrijf Nuon, dat wil fuseren met Essent. In de provincie speelt de discussie over het verkopen van aandelen Nuon, om met de opbrengst de infrastructuur te verbeteren.

Het CDA wil het tempo van de woningbouw verhogen. Jongeren tot 25 moeten een opleiding volgen of een baan hebben. Nationale landschappen moeten toegankelijker worden voor recreanten. Ontwikkeling tuinbouw langs de A15 (Betuwse Bloem) en intensieve veehouderij langs de A1 (eiwitcorridor). Groot deel nieuwe natuur kan door particulieren of agrariërs worden aangelegd. Er komen gedeelde intergemeentelijke bedrijfsterreinen. In de doorgetrokken A15 moet een tunnel onder het Pannerdensch Kanaal komen. Rondwegen aanleggen bij dorpskernen. Knelpunten uit provinciaal fietspadenplan voor 2011 oplossen. Aandelen in energiebedrijf Nuon niet verkopen. Lichthinder bij wegen, bedrijfsterreinen en natuurgebieden terugdringen.

De PvdA wil minimaal 7.000 nieuwe woningen per jaar bouwen. (Kleine) gemeenten ondersteunen bij de invoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning. Kleinschalige pensions voor mensen die uit huis worden gezet. Een actieprogramma tegen drankmisbruik door jongeren. Geen uitbreiding kassengebied Bergerden ten koste van park Lingezegen. Alle plannen ‘Ruimte voor de rivier’ in handen provincie leggen. Landschapsonderhoud door particulieren en bedrijven belonen. Steden betalen mee aan recreatieve voorzieningen. Geen verkoop aandelen Nuon. Gratis openbaar vervoer voor woon-werkverkeer naar economische centra, gesubsidieerd door bedrijven en overheid. Tolheffing regio Arnhem-Nijmegen. Fietssnelpaden als alternatief voor auto. Met ondernemers een dereguleringscommissie instellen.

De VVD wil meer woningen bouwen in landelijk gebied, bijvoorbeeld bij voormalige boerderijen en langs dorpskernen. Gemeenten regie over jeugdbeleid geven; prestatiecontracten voor jeugdzorgorganisaties. Verbreding van snelwegen A1 en A12 en Rijnbrug bij Rhenen. Files bestrijden via distributiecentra en truckcenters bij knooppunten. Snellere spoorverbinding Arnhem-Apeldoorn. Meer aandacht voor de toeristische industrie op de Veluwe. Arnhem op de kaart zetten als ‘cultuur- en modestad’. De overheid moet minder vergaderen en meer uitvoeren; daarom bijvoorbeeld een grotere rol voor grondbezitters en particulieren bij natuurbeheer.

    • Martin Steenbeeke