Slinks

In het Nederlandse onderwijs dat de basis dient te leggen voor een kennissamenleving, wordt veel allochtoon talent verspild. Dit is in de eerste plaats het gevolg van onze onderwijsstructuur. Leerlingen met een taalachterstand, hoe intelligent ook, worden al snel verwezen naar het vmbo.

Daarnaast is die verspilling het gevolg van de inrichting van het onderwijs met veel verantwoordelijkheid voor de leerling die in menig studiehuis vooral op zichzelf is aangewezen. Een groeiend deel van de leerlingen redt het alleen nog met dure bijlessen en huiswerkbegeleiding. Deze ontwikkeling is in het nadeel van sociaal zwakkeren en daarmee van het gros van de kinderen van immigranten.

Een derde voor deze leerlingen nadelige ontwikkeling betreft de accentverschuiving in het onderwijs waarbij steeds minder de nadruk wordt gelegd op het verwerven van kennis. In plaats daarvan is de aandacht verschoven naar zaken waarbij sociale en verbale vaardigheden een belangrijke rol spelen. Deze verschuiving maakt het voor jongeren uit achterstandsmilieus extra moeilijk om door middel van de school zich aan hun achterstand te ontworstelen.

In Rotterdam is een controverse ontstaan rond de stichting van een nieuwe school met voornamelijk ambitieuze, Turkse islamitische leerlingen. Een nieuwe school is het strikt genomen niet: het is een vestiging van LMC. Waar deze letters voor staan heb ik nergens kunnen vinden maar duidelijk is wel dat het gaat om een conglomeraat van in oorsprong voornamelijk katholieke en protestants christelijke scholen met in totaal zo’n 10.000 leerlingen.

Het gaat al enige tijd niet zo best met die club. De afgelopen jaren zijn ze maar liefst 3.000 leerlingen kwijtgeraakt, en dus zijn ze naarstig op zoek naar nieuwe leerlingen. Het voorstel van een Turkse stichting voor een nieuwe school kwam dan ook als geroepen. LMC toonde zich graag bereid de islamitische initiatiefnemers onderdak te bieden waarmee nog eens ten overvloede werd aangetoond dat christelijke scholen in de regel net zo christelijk zijn als de markt dat toelaat.

In de krimpende leerlingenmarkt van de Rotterdamse binnenstad zijn de andere scholen uiteraard niet gelukkig met de slinkse wijze waarop LMC een islamitische parel heeft binnengehaald, maar dit neemt niet weg dat er een school komt waar duidelijk vraag naar is, een school waarin allochtone ouders actief participeren en leerlingen intensief worden begeleid. Een gat in de markt. Niet op integratie gericht, aldus critici, maar de beste basis voor integratie is dat allochtone leerlingen hun talenten maximaal benutten.

Schaalvergroting leidt er op veel plaatsen in Nederland toe dat van concurrentie geen sprake is omdat besturen onderling regelen waar welke leerlingen naar toe gaan. Dat vind ik schandalig want daarmee haalt men het principe van vrije schoolkeuze onderuit. In iedere andere markt is een dergelijke verdeling van de koek door monopolisten verboden maar in het onderwijs is het heel gewoon dat besturen de buit verdelen, en daarmee dicteren naar welke school ouders hun kinderen moeten sturen. De kwaliteit van het onderwijs is, zoals blijkt uit dit Rotterdamse voorbeeld, meer gebaat bij concurrentie. Dat brengt weliswaar scheve gezichten en opportunisme met zich mee, maar heeft als voordeel dat het aanbod zich aanpast aan de vraag.

Bij de feestelijke opening van de nieuwe school, pardon LMC-vestiging, werd geen alcohol geschonken. Daar, zo begreep ik uit deze krant, werd schande van gesproken, maar gelukkig bleek dat niets te maken te hebben met religieuze overtuiging. Maar wat dan nog?

lgm.prick@worldonline.nl

    • Leo Prick