Financiën: dit jaar begroting in evenwicht

Het ministerie van Financiën verwacht dat de overheidsfinanciën dit jaar nagenoeg in balans zullen zijn. Het begrotingssaldo over 2007 kan zonder veranderingen in het beleid uitkomen op een overschot van 0,2 procent van het bruto binnenlands product (bbp) dat in de Miljoenennota voor dit jaar stond.

Dit heeft het ministerie van Financiën berekend op grond van nu beschikbare cijfers.

Vertrekkend minister Zalm (Financiën, VVD) laat voor zijn opvolger 810 miljoen euro tegenvallers bij de uitgaven achter waarvoor de ministeries volgens de gangbare begrotingsregels dekking moeten vinden. Dit jaar staan de nieuwe minister van Financiën Bos (PvdA) meevallers te wachten bij de uitgaven van de lagere overheden. Ook kan Bos dit jaar rekenen op meevallers bij de inkomsten uit belastingen en op tegenvallers bij de aardgasbaten.

Het Centraal Planbureau (CPB) gaat in de doorrekening van het regeerakkoord voor 2007 uit van een tekort van 0,2 procent.

Uit het overzicht van Financiën blijkt voorts dat het begrotingssaldo vorig jaar is uitgekomen op 0,5 procent van het bbp. Dat is iets gunstiger dan vorig najaar werd geraamd, maar 0,1 procent minder dan Zalm in januari zei te verwachten in een gesprek met deze krant. De afwijkingen hebben te maken met afrondingsverschillen en met fluctuaties in de belastinginkomsten van het Rijk die met vertraging bekend worden.

Dit jaar moet het nieuwe kabinet rekening houden met tegenvallers bij de uitgaven voor schuldkwijtschelding aan de Antillen, de sociale zekerheid en de zorg. Aan de inkomstenkant zullen de aardgasopbrengsten tegenvallen omdat de internationale olieprijs – waaraan de aardgasprijs is gekoppeld – de afgelopen maanden scherp is gedaald. Hier staan hogere belasting- en premieopbrengsten tegenover.