Bezwaar Overijssel tegen Natura

De provincie Overijssel is tegen de aanwijzing van Natura 2000-gebieden door het rijk. Overijssel denkt dat agrariërs in de knel komen en is het niet in alle gevallen eens met de keuze van de gebieden. De bezwaren van Gedeputeerde Staten zijn in een brief aan het ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij (LNV) kenbaar gemaakt.

Natura 2000 is een Europees netwerk van beschermde natuurgebieden. Het gaat om gebieden die vallen onder de vogel- en habitatrichtlijn. Elke lidstaat van de Europese Unie moet, op basis van ecologische criteria, zijn eigen Natura 2000-gebieden aanwijzen.

In Overijssel zijn 25 gebieden geselecteerd. Niet alleen in de natuurreservaten zelf, maar ook op omliggende landbouwgronden moeten maatregelen worden getroffen om bepaalde soorten planten en dieren te beschermen. „Veel boerenbedrijven in Overijssel kunnen door de aanwijzing in de problemen komen”, zegt gedeputeerde P. Jansen.

De provincie betwijfelt of er voldoende geld is om getroffen ondernemers schadeloos te stellen en vraagt zich af wat de gevolgen zijn voor recreatie en toerisme. Ook heeft de provincie moeite met het verplichtende karakter. „Als landbouwgrond natuur moet worden, doen we dat in samenwerking met de boeren en op basis van vrijwillige medewerking.” Volgens Overijssel moeten agrarische gronden buiten de regeling worden gehouden en kunnen agrariërs via beheersovereenkomsten de natuur beschermen.

Overijssel heeft daarnaast moeite met de aanwijzing van twee specifieke gebieden; het Wierdenseveld (een voormalig veengebied) in Twente en het Ketelmeer/Vossemeer bij Kampen. De selectiecriteria zijn hier volgens Gedeputeerde Staten onjuist gehanteerd.

Natuurmonumenten is verbaasd over het bezwaar van Overijssel. De opstelling ‘natuur moet beschermd worden, als het maar niemand hindert’ is volgens een woordvoerder „inconsequent”. Ook het moment waarop het bezwaar wordt gemaakt, verbaast Natuurmonumenten. De gebieden zijn al in 2003 in Brussel aangemeld en de provincies krijgen na de inspraakprocedure nog gelegenheid commentaar te geven. Hij denkt dat de provinciale statenverkiezingen een rol spelen.

Een woordvoerder van het ministerie van LNV zegt: ,,Iedereen mag reageren, maar dat de provincie Overijssel nu al reageert is opmerkelijk, want de provincies krijgen later in het proces de gelegenheid hun zienswijze te geven.”