reacties op Europa in regeerakkoord

Raad van State als vluchtweg grondwet

„Dit is de visie van CDA en PvdA nader tot elkaar gebracht. Ik mis de ChristenUnie; zij waren eerst frontaal tegen een Europese grondwet. De uitweg (voor het referendum, red.) via de Raad van State bevalt mij niet. Ik had liever gezien dat het kabinet zélf een keuze had gemaakt. Het zet de deur open naar hetzelfde verdrag, maar dan zonder het hoofdstuk grondrechten voor EU-burgers. Zonder constitutionele aspecten geen referendum, precies wat het CDA wil. Voor de PvdA is het een uitweg. Die was voor een referendum, maar nog meer voor de Grondwet. Je hoeft niet per se voor iedere kleine wijziging een referendum te organiseren. Maar wij hadden liever vastgehouden aan de opvatting van minister Bot over de Grondwet: dood.”

Harry van BommelEuropawoordvoerder Socialistische Partij in Tweede Kamer

Boer beheert vitaal en veelzijdig landschap

„In grote lijnen ben ik tevreden. Het kabinet houdt zich aan de Europese afspraken die bepalen dat er tot 2013 geen nieuwe landbouwhervormingen plaatsvinden. Bij de tussentijdse herziening van het EU-beleid in 2008 streeft Nederland ernaar de inkomenstoeslagen voor boeren meer te koppelen aan maatschappelijke verdiensten als landschapsbeheer. Dat steunen wij, omdat het de legitimatie van de inkomenssteun versterkt. Plattelandsontwikkeling voor een vitaal en veelzijdig platteland krijgt sowieso een hoge prioriteit onder het nieuwe kabinet. Zeventig procent van het Nederlandse cultuurlandschap wordt door boeren beheerd, dus een vitaal landelijk gebied kan niet zonder een sterke agrarische sector.”

Bart Jan Constandse

Voorzitter Land- en Tuinbouw Organisatie LTO Nederland

Naar het Malieveld voor referendum

„Als er geen referendum komt over een nieuw Europees verdrag, word ik de eerste rechtse politicus die probeert het Malieveld vol te krijgen. Alleen of met anderen zal ik de maatschappelijke druk dan opvoeren om toch een referendum af te dwingen. De regenteske houding van het kabinet is een belediging van de kiezer. Ik voorspel u wat er gebeurt. De EU-trein dendert door. Die grondwet wordt alleen ontdaan van wat symboliek en er worden wat marginale wijzigingen doorgevoerd. Het lijkt ook wel alsof die Barroso knettergek is geworden met zijn uitspraken dat Nederland thuis maar moet regelen dat die grondwet er gewoon komt, omdat Nederland er al voor getekend heeft. Wat de verdere inhoud van het regeerakkoord betreft zijn de Europese ambities daarin voor het overgrote deel niet de onze. Wij willen de Europese samenwerking grotendeels beperken tot een gezamenlijke markt.”

Geert Wilders

Fractievoorzitter Partij voor de Vrijheid in Tweede Kamer

Nederland stelt zich op als provincie EU

„Wat natuurlijk echt opvalt is dat er geen referendum over een nieuw Europees verdrag komt. Dat is gewoon kiezersbedrog van Bos. Voor de verkiezingen sprak hij zich juist stevig uit vóór een referendum. Ik vind het echt schandalig dat ze een nieuw verdrag er zo door willen drukken. Verder stelt Nederland zich in het regeerakkoord wel erg op als een provincie van Europa. Wat mij betreft nemen we meer vrijheid op het gebied van ethische en morele kwesties. We moeten eigen regelgeving invoeren om de dierenbescherming te vergroten en niet alleen kijken naar wat we met andere Europese landen kunnen bereiken. Het maatschappelijke draagvlak voor een voortrekkersrol is enorm. Ook op milieugebied moeten we meer eigen beleid voeren, aangezien het water ons hier bijna letterlijk tot de lippen staat.”

Marianne Thieme

Fractievoorzitter Partij voor de Dieren in Tweede Kamer

Het kan beslist een stuk ambitieuzer

„Ik heb sterk de indruk dat het kabinet wat de Europese Unie betreft zo min mogelijk wil veranderen. Ik lees dat het kabinet zich wil inzetten voor een dialoog met de burgers om het draagvlak voor Europese samenwerking te versterken. Dan vraag ik meteen: hoe? De burger vindt dat Europa krachtiger moet optreden op het gebied van de buitenlandse politiek, bij de aanpak van de grootschalige georganiseerde misdaad en terreurorganisaties. Maar is Nederland bereid het vetorecht te laten vallen, zodat de EU ook sneller en besluitvaardiger kan opereren? Daar lees ik niets over. Hoe daadkrachtig kan Europa worden als het vetorecht op deze belangrijke terreinen in stand blijft? Ik vermoed dat dit kabinet zoveel mogelijk wil laten als het is. Dan zal de Raad van State oordelen dat een referendum onnodig is. Het perverse gevolg is dan dat ze zelf alsnog een verdragswijziging doorvoeren zonder de burgers te horen. Nee, het kan beslist ambitieuzer wat Europa betreft.”

Kathalijne Buitenweg

Delegatieleidster GroenLinks in het Europees Parlement

Mooie volzinnen maar ik mis een visie

„Toen ik de regeringsverklaring kreeg was ik verheugd: Europa als een van de zes pijlers waarvoor het kabinet kiest. ‘Een actieve internationale en Europese rol’ willen we spelen. Dat belooft wat, dacht ik. Maar toen ik het las, bleken het open deuren. Er staan mooie volzinnen in over een dialoog met de burger en over investeren in internationale samenwerking. Maar waaruit blijkt dat? In plaats dat er gezegd wordt, er is ‘nee’ gestemd door onze burgers, daardoor hebben we een verplichting. Dan zet je een heel andere toon. Ik mis een visie op Europa. Als ik staatssecretaris Europese Zaken was, zou ik niet weten wat te doen. Die figuur van de Raad van State vind ik een waardeloze oplossing om geen keus te maken voor een referendum.”

Alexander Pechtold

Fractievoorzitter D66 in Tweede Kamer

Europa moet ook bescherming bieden

„In het regeerakkoord staat dat Nederland zich zal inzetten voor meer Europese samenwerking op het gebied van asiel en migratie. Dat is een goede zaak. Wij hopen alleen dat de EU daarbij werk maakt van het daadwerkelijk beschermen van vluchtelingen, in plaats van zoveel mogelijk mensen buiten de deur te houden. In de afgelopen jaren, tijdens de eerste fase van een gezamenlijk asielbeleid, lag de nadruk op uitsluiting. Bijvoorbeeld op bewaking van de gemeenschappelijke buitengrenzen. Daarbij schoof de EU veel verantwoordelijkheid af op arme, omringende landen, die met veel vluchtelingen worden geconfronteerd. De noodzaak voor meer bescherming door de EU blijkt ook als je de cijfers bekijkt van zogenoemde ‘uitgenodigde vluchtelingen’. Dat zijn mensen die door de VN als vluchteling zijn erkend en dringend onderdak nodig hebben. De VS nemen jaarlijks 70.000 van dergelijke mensen op, Australië 12.000 en Europa slechts 5.000.”

Annemiek Bots

Woordvoerster Vluchtelingenwerk