Sociale samenhang

Traditionele verbanden verliezen betekenis. Dus is er behoefte aan nieuwe vormen van „gemeenschapszin en geborgenheid”.

Onderlinge betrokkenheid bepaalt volgens het akkoord de kracht en kwaliteit van de maatschappij. Mensen moeten aansluiting met de samenleving vinden. Het gezin is „een belangrijke bron voor het kweken van betrokkenheid bij de samenleving”.

De uitkering voor WAO’ers (zogenoemde ‘oude gevallen’) die volledig en blijvend arbeidsongeschikt zijn, gaat omhoog.

De herkeuringen van WAO’ers van 45 jaar en ouder worden stopgezet en teruggedraaid.

Er komen 10.000 gesubsidieerde ‘brugbanen’ voor WAO’ers.

De regeling voor mensen die gedeeltelijk en/of tijdelijk arbeidsongeschikt zijn, wordt niet meer uitgevoerd door het UWV. Werkgevers kunnen het risico op arbeidsongeschiktheid van hun personeel zelf dragen of onderbrengen bij een marktpartij.

Vanaf 2011 begint een stapsgewijze fiscalisering van de AOW voor mensen die voor hun 65-ste gestopt zijn met werken en een aanvullend pensioen van 18.000 euro of meer hebben.

Bestuurders in de (semi-)publieke sector krijgen bij ontslag maximaal één jaarsalaris als vergoeding.

Gemeenten krijgen extra geld voor gericht armoedebeleid, schuldhulpverlening en inkomensondersteuning.

Er komt een groot programma om taalachterstand bij (kinderen van) immigranten aan te pakken.

Integratie van allochtonen op de arbeidsmarkt is niet genoeg, maatschappelijke participatie is ook essentieel.

Er komt een inkomensafhankelijk, kindgebonden budget, ook voor niet-werkende ouders. De kinderkorting/kindertoeslag gaat hierin op.

Ouders die gebruikmaken van informele kinderopvang, een peuterspeelzaal of een voorschool, krijgen financiële ondersteuning.

Ouderschapsverlof wordt verdubbeld tot 26 weken.

Alleenstaande ouders in de bijstand met kinderen tot vijf jaar hoeven niet meer te solliciteren. Ze krijgen wel een scholingsplicht.

Schoolgaande jongeren moeten drie maanden maatschappelijke stage gaan lopen.

Discriminatie op de arbeidsmarkt en bij stages wordt serieus opgespoord en aangepakt.