Nederland en buitenwereld

Door een constructieve opstelling van overheid, burgers en bedrijven moet er een eind komen aan de „passieve en naar binnen gekeerde” tendens.

Nederland moet een duidelijker bijdrage gaan leveren aan de totstandkoming van „het goede” in de wereld.

Wijziging en eventuele bundeling van de bestaande Europese verdragen, waardoor de EU op basis van ‘democratische controle’ en ‘subsidiariteit’ gaat functioneren, dus zich nog slechts met daadwerkelijk grensoverschrijdende problemen bezighoudt. Over deze vragen zal de Raad van State om advies worden gevraagd. Van een nieuw referendum over deze zaken wordt niet gerept.

In de toekomst mag de EU voor de toetreding van nieuwe lidstaten alleen een datum vaststellen op het moment dat deze reeds aan de zgn. Kopenhagen-criteria hebben voldaan. Nu is dat meestal andersom – er is eerst een datum en de kandidaat-lidstaten moeten voor die datum aan de criteria voldoen. Er zou een soort tussenfase voor volledig lidmaatschap ingevoerd moeten worden, het zgn. partenariaat. Deze gedachte leefde in de Nederlandse politiek tot op heden alleen bij het CDA.

Inzet van Nederlandse troepen in het buitenland bij vredesmissies, wederopbouwmissies, terrorismebestrijding en conflictpreventie zou voorzien moeten zijn van een „adequaat volkenrechtelijk mandaat”. Het regeerakkoord legt niet uit wat ‘adequaat’ zou zijn – een eerder in een ontwerpregeerakkoord gebezigd ‘van de Verenigde Naties’ is in deze definitieve versie verdwenen, waardoor mogelijk ook de NAVO of andere gremia voor een mandaat zouden kunnen zorgen. De passage is een kennelijke verwijzing naar de volkenrechtelijk niet gemandateerde inval in Irak in 2003, waaraan Nederland destijds politieke steun heeft verleend. Een PvdA-wens om naar de besluitvorming daarbij een onderzoek in te stellen, heeft het regeerakkoord niet gehaald.

Bij de krijgsmacht moet ‘de capaciteit’ worden versterkt – te lezen als een voorgenomen verhoging van het Defensiebudget,

De Nederlandse deelname aan het JSF-project wordt volgend jaar ‘herijkt’. In 2009 valt de beslissing over aanschaf van testvliegtuigen en in 2010 de definitieve beslissing over de aanschaf.

De hoogte het bedrag voor ontwikkelingssamenwerking, blijft in stand. Nederland neemt nieuwe initiatieven voor de schuldkwijtschelding aan arme landen. Bovenop het ontwikkelingsbudget wordt geld vrijgemaakt voor duurzame energie.