Innovatie en ondernemen

Onderwijs en economie zijn in het regeerakkoord nauw met elkaar verbonden. De partijen streven een „vitale en innovatieve economie” na.

Het starten van een eigen onderneming wordt – mede fiscaal – gestimuleerd.

De beschikbaarheid van microkredieten voor startende ondernemers wordt verbeterd.

Het midden- en kleinbedrijf krijgt meer innovatiesubsidies en overheidsopdrachten.

De regeldruk voor bedrijven moet met een kwart afnemen.

Het oneigenlijke gebruik van de toerismebepaling in de Winkeltijdenwet, ter verruiming van het aantal koopzondagen, moet afnemen.

Er moet minder landbouwsteun komen, zoals al afgesproken binnen de Europese Unie.

Er wordt extra geïnvesteerd in het ongebonden en zuiver wetenschappelijk onderzoek.

Belemmeringen voor kennismigranten om naar Nederland te komen, moeten afnemen.

Het Innovatieplatform blijft bestaan, met speciale aandacht voor zorg, energie en water.

De kilometerheffing wordt – eventueel gefaseerd – al in deze kabinetsperiode ingevoerd. De inningskosten mogen niet meer dan 5 procent van de opbrengst bedragen.

De privatisering van Schiphol wordt afgeblazen. Er moet op andere wijze vreemd vermogen worden aangetrokken voor de luchthaven.

Bekeken wordt of vliegveld Lelystad de overloop van Schiphol kan opvangen.

De groei van het reizigersverkeer per spoor moet verdubbelen naar 5 procent per jaar.

Snelwegen worden verbreed om de doorstroming te vergroten.

De komst van de Zuiderzeelijn wordt opnieuw beoordeeld.

Het vak ‘ondernemerschap’ wordt bevorderd in het onderwijs.

De fusieprikkel voor middelbare scholen wordt afgeschaft.

Vanaf 2008 komen er vaste aanmeldmomenten voor basisscholen, en eventueel loting.

Goed presterende onderwijsinstellingen verdienen minder toezicht.

Schoolboeken in het voortgezet onderwijs worden gratis.

Het wegwerken van wachtlijsten in het speciaal onderwijs krijgt prioriteit.

Er komt een nieuw wetsvoorstel voor de bekostiging van het hoger onderwijs. De leerrechten worden aangehouden.

Het bedrag per leerling in het mbo wordt verhoogd, voor betere begeleiding.

Scholen komen twee keer zo snel in aanmerking voor subsidie voor achterstandsleerlingen.

Brede scholen worden gestimuleerd.