Duurzame leefomgeving

Schoner en zuiniger is de leus. Nederland moet tot de Europese top gaan behoren. Daarvoor moeten grote stappen worden gezet.

„Respect voor het leven van mens, dier en natuur is het leidende beginsel.” Het kabinet gaat zoeken naar „een nieuwe balans tussen ecologie en economie”. Dat betekent ook dat „we onze manier van produceren en consumeren zo veranderen dat verdere aantasting van ecosystemen wordt voorkomen”. De druk op het milieu moet omlaag.

Versnelde introductie „met alle de overheid ten dienste staande middelen” van nieuwe schone technologie op gebied van energie, water en voeding.

Energiebesparing van 2 procent per jaar.

Aandeel duurzame energie moet tot 2020 stijgen naar 20 procent.

De uitstoot van broeikasgassen moet in 2020 – bij voorkeur in Europees verband – zijn afgenomen met 30 procent vergeleken met het niveau van 1990.

In deze periode geen nieuwe kerncentrales, Borssele blijft open.

Veiligheid tegen overstromingen wordt verbeterd door zwakke dijkvlakken langs de kust aan te pakken.

Subsidieregeling voor gebruik van duurzame energie.

Aanpassing aan de gevolgen van de klimatologische veranderingen zullen een voorname rol spelen bij de ruimtelijke ontwikkelingen.

In kleine kernen op het platteland moeten voldoende voorzieningen blijven.

Extra geld voor goederenvervoer over het water en voor innovatie van de binnenvaart in het belang van de Rotterdamse haven.

Ruimtelijke projecten zoals de ontwikkeling van Almere of Oost-Brabant worden voortaan bezien in samenhang met infrastructuur en openbaar vervoer.

De inzet is verdere verbetering van dierenwelzijn.

Grote nadruk op stimuleren van innovaties en investeringen in diervriendelijke houderijsystemen.

Strafmaat voor dierenmishandelaars wordt verhoogd en zij krijgen een verbod op het houden van dieren.

In de landbouw moet er meer nadruk komen op de aspecten voedselveiligheid, milieu en dierenwelzijn en het behoud van het landschap.

Versneld aanpakken van lokale knelpunten op het gebied van de luchtkwaliteit.

Met subsidies, gedifferentieerde belastingen of met heffingen wordt duurzame productie en consumptie gestimuleerd.