‘Cordon sanitaire’ tegen nieuw rechts

De onlangs gevormde nieuwe rechts-nationalistische fractie in het Europees Parlement is vandaag voor de eerste keer geconfronteerd met een ‘cordon sanitaire’ van de overige fracties. Volgens een ingewikkeld verdeelsysteem dat het Parlement hanteert, zou de fractie voor Identiteit, Onafhankelijkheid en Traditie recht hebben op vice-voorzitters voor zowel de commissies voor Cultuur en Transport.

Het verdeelsysteem zorgt er voor dat alle in het parlement aanwezige fracties naar gelang van hun grootte posten krijgen toebedeeld. Dit voorkomt dat de twee grote fracties, de christen-democraten en de socialisten die samen over een meerderheid beschikken, alle functies onderling kunnen verdelen.

Het stemmen is dan ook eigenlijk een formaliteit. Maar bij de commissies Cultuur en Transport hebben de overige fracties vanmorgen bewust hun stem aan de kandidaten van de rechtse fractie onthouden.

Het is gebruik dat het Europees Parlement halverwege de zittingstermijn de functies opnieuw verdeelt. Dat leverde pijn op bij de Duitse christen-democraat Elmar Brok. De europarlementariër, al sinds 1999 voorzitter van de commissie Buitenlandse Zaken, moest met grote tegenzin zijn plaats afstaan aan zijn Poolse partijgenoot Jacek Saryusz-Wolski.

De christen-democraten hanteren onderling namelijk ook weer een verdeelsysteem om de te vergeven posten eerlijk over de verschillende nationaliteiten te kunnen verdelen. Binnen de fractie van de christen-democraten is er alles aan gedaan om Brok als voorzitter te behouden, maar de Polen eisten hun recht op.