SCP: door groei onderwijs 690 miljoen euro extra nodig

Den Haag. Het nieuwe kabinet moet de komende vier jaar 690 miljoen euro extra uittrekken voor het onderwijs. Het extra geld is nodig omdat de vraag naar met name hoger onderwijs en volwasseneneducatie blijft stijgen. Dat schrijft het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) in een advies aan de drie partijen die betrokken zijn bij de kabinetsformatie. Volgens het SCP is het extra geld echt nodig, omdat Nederland internationaal gezien een betrekkelijk lage positie inneemt wat betreft het opleidingsniveau van de bevolking. In het gisteren verschenen rapport Publieke prestaties in perspectief staan groeiramingen in verschillende publieke sectoren. De grootste groei in vraag doet zich voor in de geneesmiddelensector (5,5 procent per jaar) en de kinderopvang (3,75 procent). Problemen voorziet het SCP vooral in het onderwijs, doordat daar meer geld nodig is dan geraamd. Het ministerie van Onderwijs heeft in zijn financiële meerjarenraming maar gedeeltelijk rekening gehouden met deze prognoses. Dat komt volgens het adviesorgaan doordat het departement het geld wil gebruiken voor andere prioriteiten: het voorkomen van voortijdige schooluitval en het verhogen van de leerplichtige leeftijd.