Belasting op dienstauto’s

De Belastingdienst treedt streng op tegen het ‘privégebruik’ van de dienstauto. Als bestuurders de auto gebruiken voor nevenfuncties die niet direct voortvloeien uit hun ambt, kunnen zij te maken krijgen met een fiscale bijtelling. Bestuurders vinden de regel te streng.

pagina 9