Aanpak weg en water lost te weinig op

Het nieuwe kabinet moet de grote problemen in het verkeer en het waterbeheer op een heel andere manier aanpakken. Het is riskant om nog langer alleen maar her en der knelpunten aan te pakken.

Dat is de conclusie van twee belangrijke adviesraden van het kabinet, de VROM-raad en de Raad voor Verkeer en Waterstaat. Het rapport Slimmer investeren over de besluitvorming bij strategische investeringen is vandaag aan de betrokken ministers aangeboden. Om de steeds groter wordende problemen de baas te worden zijn vooral strategische plannen nodig waarbij eerder gebruik wordt gemaakt van (wetenschappelijke) onderzoeken.

Volgens het rapport gaat er nog altijd te veel aandacht naar het oplossen van knelpunten op korte termijn, zoals in het beheer van de kust door Rijkswaterstaat. Meer pompen, hogere dijken, ophogen van het strand door zandsuppletie zijn de middelen die worden ingezet. Voor de lange termijn zou bijvoorbeeld verlegging van de kustlijn een oplossing kunnen zijn.

Bij het verkeer geldt: „De extra capaciteit van weguitbreidingen wordt onmiddellijk geabsorbeerd door toenemende automobiliteit. Het einde is in zicht om de mogelijkheden om de systeemgrenzen op te rekken door beter mobiliteitsmanagement en spitsstroken”. Het rapport vervolgt met de vaststelling: „Niet alleen files op het hoofdwegennet, ook vastlopend verkeer op het onderliggend wegennet, gebrek aan parkeerruimte, overvolle treinen en schaarse slots in de luchtvaart maken herbezinning op de uitgangspunten onvermijdelijk. ”.

Volgens de adviesraden is een andere aanpak ook nodig bij de energievoorziening en de vernieuwingen in stad en platteland. „Een aantal regio’s en steden is economisch en sociaal eenzijdig samengesteld en kwetsbaar, zoals delen van de Randstad-Zuidvleugel, het noorden en delen van Limburg”, aldus het rapport.

Het nieuwe kabinet zal meer aandacht moeten hebben voor de oplossingen op langere termijn en moet de noodzakelijke investeringen ook beter voorbereiden. Daarom is volgens de adviseurs van de VROM-raad en de Raad voor Verkeer en Waterstaat een wijziging nodig in de besteding van de miljoenen uit het Fonds Economische Structuursversterking (gasbaten). Bij het gebruik van deze gelden wordt nog teveel gekeken naar het rendement op de kortere termijn, waardoor strategische plannen voor de toekomst „per definitie slechter scoren”, aldus de adviesraden.