Gedragscode voor Defensiepersoneel

In de strijd tegen ongewenst gedrag binnen de Nederlandse krijgsmacht heeft generaal Dick Berlijn, commandant der strijdkrachten, een vijfpunten-plan opgesteld. De 70.000 burgers en militairen die bij Defensie werken, hebben de code vandaag ontvangen op hun huisadres.

Het is voor het eerst dat zo’n uniforme code is opgesteld voor alle legeronderdelen. Dit is volgens Berlijn nodig omdat uit onderzoek blijkt „dat binnen Defensie veranderingen nodig zijn om ongewenst gedrag te bestrijden”. De code geldt ook in de vrije tijd. Berlijn: „Voor de buitenwereld zijn we 24 uur per dag Defensiemedewerker, 7 dagen per week.”

Het vijfpunten-plan vloeit voort uit een rapport van de commissie-Staal, die vorig jaar onderzoek deed naar seksuele intimidatie, pesten en discriminatie in de krijgsmacht. De commissie (onder leiding van Boele Staal, commissaris van de koningin in Utrecht) was ingesteld na een incident op het fregat Tjerk Hiddes. Pesten en ongewenst seksueel gedrag komen volgens de commissie bij de krijgsmacht vaker voor dan in civiele organisaties. Defensie moet meer werk maken van signalering en bestraffing van ongewenst gedrag.

Het nieuwe van het vijfpunten- plan zit niet zozeer in de inhoud, als wel in het afkondigen van uniforme gedragsregels. „De aanpak van ongewenst gedrag is een verantwoordelijkheid van ons allemaal”, schrijft Berlijn. De medewerkers van Defensie gaan de komende weken praten over de manier waarop ongewenst gedrag kan worden aangepakt.

Militaire vakbonden benadrukken dat de maatregelen ‘draagvlak’ moeten hebben. De inhoud is onomstreden, maar het succes zal afhangen van het in de praktijk brengen. „Defensie heeft in het verleden de fout gemaakt regels onduidelijk te communiceren”, zegt Wim van den Burg, voorzitter van vakbond AFMP.