Havenbedrijf Rotterdam treft geen blaam

Het hoofdredactioneel commentaar `Haven zonder Visie` (NRC Handelsblad, 5 januari ) getuigt niet van een grondige kennis van de geschiedenis van de totstandkoming van Maasvlakte 2.

Nu wordt dit ook niet uitvoerig behandeld in de dissertatie van Brolsma, waar het commentaar aan refereert. Maar ik verwacht dat een stevige aantijging als deze op meer gebaseerd is dan de persberichten van de laatste maanden.

Het Havenbedrijf Rotterdam, toen nog Gemeentelijk, heeft zijn visie op de verdere ontwikkeling gepresenteerd in 1991 in het Havenplan 2010. Gebaseerd op zorgvuldige analyses van de ontwikkelingen in het goederenvervoer over water, voorzag men dat de bestaande havenarealen vóór het jaar 2010 uitgegeven zouden zijn en dat een uitbreiding, Maasvlakte 2, rond die tijd gereed zou moeten zijn om aan de verdere vraag te kunnen voldoen. In de jaren na 1991 is het planningsproces op gang gekomen, aanvankelijk getrokken door het ministerie van V&W en pas de laatste jaren aangestuurd door het Havenbedrijf zelf.

Wanneer we de huidige situatie vergelijken met de Visie uit 1991, moeten we constateren dat deze zeer realistisch is geweest. Immers de laatste terreinen op de huidige Maasvlakte zijn net uitgegeven en de voorbereidingen voor Maasvlakte 2 zijn in volle gang. Dat de eerste terreinen daarvan niet gereed zullen zijn op 2010 ligt zeker niet aan het Havenbedrijf, maar aan het onwaarschijnlijk complexe en trage besluitvormingsproces dat we in Nederland hebben ontwikkeld voor grote infrastructurele projecten.

De beperkte groei van de doorvoer in 2006 ligt dus niet aan een gebrek aan visie bij het Havenbedrijf. Ik verwacht dat het een tijdelijke vertraging is en dat het groeitempo weer doorzet zodra de nieuwe Euromax terminal in gebruik is genomen; over enkele jaren gevolgd door de eerste containerterminals op Maasvlakte 2.

Immers, Rotterdam is de enige haven in noordwest Europa die de zeer grote containerschepen, waarvan de eerste in 2006 in de vaart gekomen is, zonder beperkingen kan ontvangen.

Over visie gesproken: in het ontwerp van Maasvlakte 2 is rekening gehouden met deze door vele deskundigen onwaarschijnlijk geachte toename van de diepgang van containerschepen.

    • H. Ligteringen Delft