Draagkrachtbeginsel geldt niet voor AOW

Lans Bovenberg c.s. pleiten voor een einde aan de `perverse solidariteit` in de AOW en stellen voor om door te werken na je 65ste (Opiniepagina, 13 december). De grootste perversiteit in de financiering van de AOW is echter dat de hoogste inkomens het kleinste deel van hun inkomen aan AOW-premie betalen. Nu wordt AOW-premie betaald tot het inkomen van 31.000 euro. Hierdoor betaalt bijvoorbeeld premier Balkenende slechts 4,4 procent van zijn inkomen aan AOW-premie, terwijl een werknemer met een modaal inkomen zo`n 18 procent aan de AOW bijdraagt. Gepensioneerden, ook de hoogste inkomensgroepen, zijn volledig vrijgesteld. Het draagkrachtbeginsel is dus niet van toepassing op het meest elementaire onderdeel van de sociale zekerheid: de AOW.

De FNV wil het draagkrachtbeginsel herstellen en stelt voor de AOW uit de belastingopbrengsten te betalen. Dit is geen `bejaardenbelasting`, maar vooral het herstel van solidariteit tussen inkomensgroepen. Van de hoogste inkomensgroepen in elke leeftijdscategorie mag worden gevraagd om geleidelijk naar draagkracht hun bijdrage aan de AOW te verhogen. Nu betalen de laagste inkomens onevenredig hoge premies volksverzekeringen en staat de werkgelegenheid aan de onderkant onnodig onder druk. Het verlagen van de AOW-premie biedt meer mensen de kans mee te doen op de arbeidsmarkt. Hierdoor kunnen meer werkenden via de belastingen een bijdrage leveren om de kwaliteit van de AOW, de zorg en het onderwijs overeind te houden.

    • Peter Gortzak Vicevoorzitter Fnv