Terreurtoeslag beïnvloedt topinkomens

Het kabinet wil snel de wet wijzigen om te voorkomen dat terroristen uit de verplichte openbaarmaking van publieke topinkomens kunnen afleiden welke ministers en ambtenaren extra beveiliging krijgen.

Het wijzigingsvoorstel voor de vorig jaar aangenomen openbaarmakingswet voor publieke topinkomens heeft tot gevolg dat de zogeheten Balkenende-norm voor de maximale beloning voor werknemers in de (semi)publieke sector „eerder omhoog dan omlaag gaat”, bevestigt een woordvoerder van het ministerie van Binnenlandse Zaken.

In 2005 was de Balkenende- norm 158.000 euro en verdienden 1.080 werknemers bij de overheid, gesubsidieerde instellingen en woningcorporaties meer dan dat bedrag. Drie ministers (Economische Zaken, Buitenlandse Zaken en Financiën) bleken een hoger loon te ontvangen dan het gemiddelde ministerssalaris. Half februari stelt het ministerie van Binnenlandse Zaken de hoogte van de Balkenende-norm vast die geldt voor de rapportage over 2006.

Minister Remkes (Binnenlandse Zaken, VVD) wijzigt de openbaarmakingswet op aanbeveling van nationaal coördinator terrorismebestrijding Tjibbe Joustra. Deze is bang dat uit de huidige manier van berekening van de topinkomens komend jaar makkelijk kan worden afgeleid welke ministers en topambtenaren extra beveiliging genieten tegen aanslagen.

Ministers krijgen een compensatie voor het verplichte gebruik van hun gepantserde dienstauto’s, ook buiten werktijd. Door een wijziging van de fiscale wetgeving per 1 januari 2006 zou de compensatie aanzienlijk omhoog gaan doordat in het vervolg de werkelijk gemaakte kosten van de huidige en toekomstige beveiligingsmaatregelen worden geboekt.

Doordat de beveiligingsmaatregelen voor sommige ministers en topambtenaren meetellen in de compensatie wordt voor de buitenwereld in één keer duidelijk op wie de extra beveiliging van toepassing is. Departementen moeten overschrijdingen van de Balkenende-norm melden en toelichten in hun jaarverslag. Het is volgens Remkes juist de bedoeling dat deze veiligheidsgegevens niet bekend worden. In de becijfering van de Balkenende-norm komt daarom een standaard fictief bedrag aan veiligheidskosten voor alle ministers.

Het kabinet wil de wetswijziging met terugwerkende kracht tot 1 januari 2007 invoeren. Als de Kamer niet aan snelle behandeling toekomt gaat het kabinet alvast uit van de gewijzigde wet.

    • Menno Tamminga