Gebrek aan evaluatie breekt ROC op

Scholieren komen in opstand tegen lesuitval en de kwaliteit van de opleidingen. Zij keren zich tegen het zogeheten competentiegerichte leren.

Vaststaat dat het competentiegerichte leren ook een nieuwe manier van toetsen met zich mee brengt. Die is minder gestructureerd dan het geval was bij het oude systeem, waarbij vaak werd gewerkt met `deelkwalificaties`. Deze minder heldere structuur wordt mede veroorzaakt door het feit dat de nadruk steeds meer komt te liggen op het praktijkgedeelte van de opleiding.

Onderwijsvernieuwing gaat ten koste van de bestaande onderwijs-structuur. Wijzigingen gaan gepaard met onzekerheden. Het is de vraag of dat erg is. Het hangt af van het organisatievermogen en de aard van de school en dus ook van het tijdpad waarbinnen bestuurders wijzigingen willen doorvoeren. Maar de vraag die er aan vooraf zou moeten gaan is: ”Past dit type onderwijs het beste bij onze studenten op zowel kortere als langere termijn?”

Vaak worden vernieuwingen ingezet zonder een voorafgaande analyse van de problemen op een bepaalde school. De kans is dan groot dat een doelstelling wordt `geleend` van een min of meer vergelijkbare onderwijsinstelling. De te treffen maatregelen krijg je er gratis bij.

De evaluatie over het gevoerde beleid is vervolgens lastig als in de marketing het beleid van een onderwijsinstelling al zodanig is verankerd dat zelfs een kleine bijstelling niet binnen korte termijn mogelijk is.