Dit vinden we van Europa

CDA

Jan Jacob van Dijk

Europese taken

„Het asiel- en migratiebeleid, de terrorismebestrijding, de energiepolitiek en het buitenlands- en veiligheidsbeleid moeten we overhevelen naar de EU. Ook moet er een Europese minister van Buitenlandse Zaken komen om meer eenheid in het gezamenlijke buitenlandse beleid van de Unie te brengen. Zo krijgt Europa een grotere impact in de wereld en voorkom je dat individuele landen een speelbal worden, zoals in de kwestie-Irak gebeurde. “

EU-Grondwet

„Het Europees Parlement krijgt volledige medezeggenschap op alle terreinen waarover de lidstaten bij meerderheid beslissen. Zo compenseer je het gebrek aan democratische controle dat ontstaat doordat je zeggenschap bij individuele lidstaten, en daarmee bij nationale parlementen, weghaalt. Nationale parlementen moeten toezien op naleving van het principe dat de EU zich niet bemoeit met zaken die landen beter zelf kunnen regelen.“

Uitbreiding

„Turkije mag lid worden als het echt voldoet aan de voorwaarden. Voor landen op de westelijke Balkan, zoals Kroatië en Servië, moeten we een tussenvorm bedenken, op weg naar volledig lidmaatschap. Want voorlopig zijn die landen daar nog lang niet klaar voor.

Referendum

„Wij zijn altijd tegen referenda.“

PvdA

Frans Timmermans

Europese taken

,,Verstevigde samenwerking op het gebied van criminaliteitsbestrijding en asielbeleid is aan de orde. Hetzelfde geldt voor energie- en buitenlands beleid. Een minister van Buitenlandse Zaken hoeft niet zo nodig; dat is een symboolkwestie. Verder moet Europa minder gedetailleerde regelgeving afscheiden en minder aan micromanagement gaan doen bij de verdeling van regionale fondsen.’’

EU-Grondwet

‘’Minister Bot onthulde vorige week aan de Harvard Business Club wel wat hij drie weken eerder niet aan ons wilde vertellen toen wij er als parlement naar vroegen: hoe wil het kabinet uit de impasse komen rond de Grondwet? Achterkamertjespolitiek van Bot dus. Inhoudelijk was ik het overigens wel met hem eens: symboliek en Handvest schrappen, en een veel helderder afbakening geven van Brusselse taken enerzijds en die van lidstaten anderzijds.’’

Uitbreiding

,,Het is één voor twaalf voor Turkije. Ankara zal snel in beweging moeten komen, anders beslist de Europese Raad volgende maand – ook met onze steun – om de onderhandelingen over EU-lidmaatschap voorlopig te stoppen. Andere uitbreidingen zitten er voorlopig niet in. Sneu voor Kroatië, maar Europa moet eerst bestuurlijk het huis op orde krijgen.’’

Referendum

,,Het gevaar dat de bevolking zich van Europa afwendt is veel groter dan het risico dat we een nieuw referendum over Europa verliezen. Zodra er een nieuw Europees Verdrag is, zal dit dus voorgelegd moeten worden in een nieuwe volksraadpleging.’’

VVD

Hans van Baalen

Europese taken

,,Snel intensievere samenwerking bij justitie graag, met name terreurbestrijding. Niet op het gebied van buitenlandse zaken, want Londen laat zich niet overrulen door Parijs. Een EU-minister van Buitenlandse Zaken wordt een nep-minister. Gezamenlijk asielbeleid is ook prima, maar geen EU-migratiebeleid: Nederland moet er zelf voor kunnen kiezen om extra IT-experts uit India toe te laten.’’

EU-Grondwet

,,Laten we het geldende Verdrag van Nice proberen aan te passen, zonder Grondwetstitel, zonder de onzin van die symboliek zoals vlag of volkslied, zoals Bot vorige week terecht al zei, zonder Handvest voor Politieke Rechten voor de burger en – ik zeg dit met pijn in mijn hart – zonder eigen Commissaris voor de kleine landen.’’

Uitbreiding

,,We willen de onderhandelingen met Turkije stoppen, zolang Ankara daar geen serieus werk van maakt. Dat is nu het geval. Er wordt bijvoorbeeld geen vooruitgang geboekt in de kwestie-Cyprus en bij hervorming van het strafrecht. De mensenrechten laat Ankara versloffen. We vinden wel dat alle landen die tot het Europees continent behoren, in principe moeten kunnen toetreden.’’

Referendum

,,Een aanpassing van het Verdrag Van Nice kan – net als eerdere Verdragsaanpassingen – zonder referendum. Tegen iedereen die zegt dat de geest sinds 1 juni vorig jaar uit de fles is, zeg ik: die geest kunnen politici weer in de fles stoppen door zich eens wat serieuzer en intensiever met Europa te gaan bezighouden.’’

SP

Harry van Bommel

„Op het gebied van de interne markt heeft Brussel veel ruimte, dat is ook goed, want het moet vooral een economisch project zijn. Op gebieden als buitenlandse zaken en justitie moeten we nog geen veto’s afschaffen, omdat de landen in Europa nog teveel van elkaar verschillen.“

Europese taken

„Uiteindelijk is er een nieuw Verdrag nodig om nieuwe spelregels in een grotere Unie af te spreken. Ik snap dat Bot de symbolische aspecten uit de Grondwet wil halen, maar dat is natuurlijk niet de kern van de zaak. Het karakter van een steeds verdere beweging naar federalisering moeten we eruit halen. Landen moeten hun soevereiniteit behouden, bijvoorbeeld op justitiegebied. Je ziet dat Brussel ook op dat terrein meer macht probeert te krijgen.“

EU-Grondwet

„Uiteindelijk is er een nieuw Verdrag nodig om nieuwe spelregels in een grotere Unie af te spreken. Ik snap dat Bot de symbolische aspecten uit de Grondwet wil halen, maar dat is natuurlijk niet de kern van de zaak. Het karakter van een steeds verdere beweging naar federalisering moeten we eruit halen. Landen moeten hun soevereiniteit behouden, bijvoorbeeld op justitiegebied. Je ziet dat Brussel ook op dat terrein meer macht probeer t te krijgen.“

Uitbreiding

„In principe mag Turkije erbij, maar wat daar momenteel gebeurt is niet goed. Turkije maakt het zichzelf erg moeilijk en zal beter zijn best moeten doen. Als het wel van toetreding komt, zou dat goed zijn voor zowel de EU als Turkije. We moeten in ieder geval in gesprek blijven en niet aan ‘Turkije-bashing’ doen, zoals de VVD nu doet.“

Referendum

„Ja, als het gaat over toetreding van nieuwe landen, of over andere grote zaken, moet altijd het volk worden geraadpleegd. Als er een goed Verdrag wordt opgesteld, zullen wij een ‘ja-campagne’ voeren

Groen Links

Farah Karimi

Europese taken

,,Om de invloed van Europa in de wereld te vergroten, is buitenlandse en defensiesamenwerking snel nodig. Hetzelfde geldt voor milieu. Hierin is de EU progress iever dan Nederland. Bij justitie mag er alleen meer samenwerking komen als eerst de democratische controle door het Europees Parlement is vergroot. Voor sociale zaken moeten er minimumgrenzen komen, zoals een Europees minimumloon.’’

EU-Grondwet

,,Ik was kwaad op minister Bot, toen die vorige week zei dat het Handvest van Politieke Rechten voor de burger uit de Europese Grondwet kon. Alsof mensen daarom vorig jaar tegen die Grondwet hebben gestemd! Wat betreft het schrappen van symboliek, zoals verwijzingen naar vlag en volkslied, was ik het wel met hem eens .’’

Uitbreiding

,,We waren in 1999 tegen onderhandelingen met Turkije over EU-lidmaatschap, omdat we dat land daar toen niet aan toe vonden. Nu het besluit eenmaal is gevallen om Turkije onder voorwaarden te laten toetreden, moeten we ons daar aan houden. Het is belangrijk dat de beloften van Europa wat waard zijn. Hetzelfde geldt voor de Balkan.’’

Referendum

,,We willen eerst een Conventie door de 27 bevolkingen in Europa laten kiezen. Dat is een democratischer procedure dan de vorige keer met de Conventie. Het resultaat van de beraadslagingen moet ook direct aan de bevolking worden voorgelegd. Dat is de enige manier om te voorkomen dat Europa zich van de bevolking vervreemdt.’’

D66

Alexander Pechtold

Europese taken

,,We moeten vaart maken met een Europese aanpak van buitenlandse zaken en defensie. Ik heb me deze zomer wild geërgerd hoe verdeeld Europa optrok rond de kwestie-Libanon. We moeten veel meer werk maken van Europees energiebeleid. Daar zijn we te afhankelijk van de buitenwereld. De EU heeft 300 miljoen euro geres erveerd voor onderzoek naar duurzame energie. D66 zegt: zullen we eens beginnen met 5 miljard?“

EU-Grondwet

,,Wat ik tegen de benadering van minister Bot heb, is dat die zegt: dat wel en dat niet in het EU-Verdrag. Neem nou eerst ‘ns mensen mee in een visie wat je met Europa wil, en richt je op concrete uitvoering van thema’s zoals energiebeleid. Een nieuw Verdrag volgt dan later wel.’’

Uitbreiding

,,Als kunsthistoricus zeg ik: Europa stopt niet bij de Bosporus. Turkije hoort erbij, als het aan de voorwaarden voldoet. Bovendien wordt de invloed van Europa in de wereld groter als we er een groot islamitisch land bij hebben. Na Turkije en het realiseren van lopende afspraken zoals met de Balkan-landen, moeten we echter stoppen.’’

Referendum

,,Voorlopig geen Verdrags discussies, dus ook geen referendum. Maar als zo’n verdragswijziging er toch komt, dan een referendum. Dat valt te winnen. Als je er de tijd voor neemt, begrijpen mensen de logica van samenwerking op gebieden als migratie, buitenlandse zaken en energie.’’

ChristenUnie

André Rouvoet

Europese taken

„Op nieuwe terreinen moeten geen vetorechten meer worden afgestaan. Mensen willen niet dat er nog meer bevoegdheden weglopen naar Brussel. Wij hebben daarom ook een ‘rode-kaart - procedure’ voorgesteld. Als negen nationale parlementen zich tegen een voorstel uit Brussel uitspreken, is het direct van de baan.“

EU-Grondwet

„Wat Bot vorige week zei over een nieuw Verdrag gaat een aardig eind in de richting van wat wij vinden. Een nieuw Verdrag is nodig voor een betere samenwerking in een EU met 27 lidstaten, maar ook om de Unie transparanter te maken. Het is goed om alles in één nieuw Verdrag samen te vatten. En ook wij willen die Grondwet ontdoen van alle rimram. Zo’n grondrechtenhandvest voor burgers is onnodig.“

Uitbreiding

„Tegen Turkije moeten we alsnog ‘nee’ zeggen. Daar is wel politieke moed voor nodig, maar het is beter dan nog tien jaar doormodderen om dan alsnog tot dezelfde conclus ie te komen. We kunnen wat betreft Turkije inzetten op goed nabuurschaps beleid. Ook in Turkije zelf zie je irritatie ontstaan. Bijvoorbeeld over het feit dat de EU zich bemoeit met de Armeense genocide.“

Referendum

Wij waren geen voorstander van het vorige referendum en zijn nog steeds niet voor referenda. Aan de andere kant zal het erg moeilijk worden om een nieuw Europees Verdrag zonder referendum goed te keuren. Mensen krijgen dan toch snel het idee dat het hen alsnog wordt opgedrongen.“

PVDV

Geert Wilders

Europese taken

„Het moet klaar zijn met Europese zeggenschap op terreinen als landbouw, buitenlands beleid, of initiatieven richting een Europese defensie. Verder moet het Europees Parlement worden opgeheven om de nationale parlementen weer volledige bevoegdheid te geven. De EU houdt zich alleen nog maar bezig met economisch beleid. Samenwerking kan hooguit op het gebied van terrorisme- en criminaliteitsbes trijding. Zo kan de Europese Commiss ie volstaan met één, hooguit twee commissarissen.“

EU-Grondwet

„Minister Bot begon vorige week over kansen in de EU en een gezamenlijk buitenlands beleid. Ik viel bijna van mijn stoel. Hij wil gewoon op de oude voet doorgaan, maar dan zonder Europese vlag en dergelijke. Wat ons betreft komt er helemaal geen nieuw Europees Verdrag. Tenzij daarin staat dat de EU wordt uitgekleed tot een economische Unie.“

Uitbreiding

„Geen verdere uitbreiding. Ook Roemenië en Bulgarije mogen er dus niet bij. Wat Turkije betreft: Turkije erin? Dan Nederland eruit. Na de verkiezingen behandelt de Tweede Kamer een voorstel van mij om zo snel mogelijk een referendum over Turkse EU-toetreding te organiseren.“

Referendum

Ja, over ieder nieuw Verdrag dat aan de Nederlandse soevereiniteit raakt, moet een referendum worden gehouden.“