Kabinet: grondwet EU wijzigen

Het kabinet wil belangrijke wijzigingen van het Europees Grondwettelijk Verdrag, dat in juni vorig jaar in Nederland bij referendum is verworpen.

Verwijzingen naar Europese symboliek zoals grondwet, vlag en volkslied, moeten uit het eerste deel van het Verdrag worden geschrapt. Het Handvest van Grondrechten van de Unie dat de politieke rechten van de burger omschrijft, kan ook uit het Verdrag verdwijnen. Daarentegen moeten de ‘Kopenhaagse criteria’ (voor bijvoorbeeld democratie en de rechtsstaat) waaraan nieuwe EU-lidstaten dienen te voldoen, juist in het Verdrag worden opgenomen.

Minister Bot (CDA, Buitenlandse Zaken) heeft een en ander gisteravond gezegd tijdens een bijeenkomst van de alumnivereniging Harvard Club of the Netherlands in Amsterdam. Hij gaf daar een ruwe schets van de eisen waaraan een herschreven versie van het Europees Grondwettelijk Verdrag volgens het kabinet moet voldoen. Dat is nodig geworden na de dubbele verwerping van dat Verdrag door Frankrijk en Nederland, vorig jaar mei en juni.

De uitspraken van Bot wijken op enkele punten af van de positie die Nederland tot nu toe heeft ingenomen. Zo verdedigde het kabinet vorig jaar nog het Handvest met politieke rechten voor de burger als versterking van de Europese democratie.

In het Handvest staan politieke rechten beschreven, zoals het recht op veiligheid, gezondheid en sociale zekerheid van de Europese burgers. Het schrappen van het Handvest kan volgens Bot overigens alleen als de Europese Unie toetreedt tot het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM).