Ruzie tussen provincies en gemeenten

De provincies dreigen ieder overleg met de gemeenten op te schorten als zij een manifest aannemen waarin wordt gepleit de rol van de provincies terug te dringen ten gunste van gemeenten.

Het Interprovinciaal Overlegorgaan (IPO), de koepelorganisaties van de provincies, roept vandaag in een brief aan de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) op om tijdens een bijzondere ledenvergadering van de VNG, niet akkoord te gaan met het manifest.

De provincies zijn boos dat de gemeenten een einde willen maken aan de zogenoemde open huishouding van de provincies, dat wil zeggen de vrije speelruimte van provincies om beleidsmatig én financieel maatschappelijke problemen te lijf te gaan, onder meer door het heffen van belastingen.

In een manifest van de VNG staat dat de gemeenten, om de „bestuurlijke drukte” te verminderen, meer bevoegdheden en geld moeten krijgen. Zij bepleiten een „beëindiging van de open huishouding” van de provincies, „wat ook zijn weerslag moet krijgen in de financiële verhoudingen tussen de overheden”.

Er is een gesprek tussen provincies en gemeenten over de kwestie gevoerd. In dat gesprek heeft de VNG de gesloten provinciale huishouding bestempeld als ‘metafoor’, schrijft IPO-voorzitter Jan Franssen, commissaris van de koningin in Zuid-Holland. Het IPO gaat daar niet mee akkoord en wil duidelijkheid.

Als het afschaffen van de open huishouding van de provincies als uitgangspunt in het manifest komt te staan, zo heeft het IPO in het gesprek duidelijk gemaakt, dan zien de provincies geen enkele ruimte meer” voor overleg tussen het IPO en de VNG.

De provincies vinden het „onlogisch” om de provinciale overheid „in het keurslijf van een gesloten huishouding te persen”, aldus de brief van vandaag. „Voor differentiatie op lokaal niveau is een open provinciale huishouding onmisbaar. Hier scheiden onze wegen.”

    • Arjen Schreuder