Uitspraak college druist in tegen kinderrechten

Het College van Toezicht van de Nederlandse Vereniging van Onderwijskundigen en Pedagogen (NVO) heeft prof. Bullens in het gelijk gesteld dat hij niet heeft ingegrepen tijdens de politieverhoren van de toen 11-jarige Maikel inzake de Schiedammer Parkmoord (NRC Handelsblad, 27 oktober).

In de uitspraak van het NVO College staat letterlijk: De pedagoog is niet verantwoordelijk voor de verhoormethoden en heeft niet de bevoegdheid om in te grijpen.” Ondergetekenden zijn het oneens met deze uitspraak aangezien de handelwijze van Bullens indruist tegen de artikelen 3,6, 12 en 14 van het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind (IVRK), dat immers het belang van het kind voorop stelt. Bovendien menen wij dat op grond van deze uitspraak richtlijnen geformuleerd kunnen worden die deskundigen en anderen toestaan dat zij bij verhoren en andere acties waarbij het belang van het kind ernstig kan worden geschaad, niet ingrijpen.

Wij doen een beroep op de NVO en alle andere instellingen en personen die in welke hoedanigheid dan ook betrokken zijn bij kinderen als kwetsbare verdachten en getuigen om het Internationaal Verdrag inzake de rechten van het Kind en de `Guidelines on Justice in Matters Involving Child Victims and Witnesses of Crime` (richtlijnen voor het verhoor van kinderen zoals die zijn vastgesteld en aangenomen in juli 2005 door de Economische en Sociale Raad van de Verenigde Naties) als uitgangspunt te nemen.

Afgezien van deze juridisch gekleurde aanbeveling doen wij een beroep op allen die met kinderen werken hun eigen verantwoordelijkheid te blijven nemen en het belang van kind voorop te stellen. Anders laten wij kinderen in de steek.

  • M. van Hees
  • M. Beckers F. Feron
  • G. Schrijvers
  • M. Junger
  • M. Kobussen
  • T. Pels
  • M. -Ry
  • A. van Woudenberg
  • J. Junger-Tas
  • B. Rensen
  • F. -Ry
  • H. Walkier
  • J. van der Sleen