Langdurig werkloos vanaf 40ste jaar

Oudere werknemers blijven na ontslag lang werkloos. Bijna de helft van iedereen die tussen zijn 40ste en 45ste zijn baan verliest, zit meer dan een jaar zonder werk. Ruim een kwart blijft zelfs meer dan twee jaar werkloos.

Dat blijkt uit cijfers over vorig jaar die het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vandaag heeft bekendgemaakt. Werkloosheid duurt steeds langer naarmate werknemers ouder zijn. Van iedereen tussen de 50 en 55 die zijn baan kwijtraakt, blijft 60 procent meer dan een jaar werkloos. Bijna 40 procent van hen zoekt meer dan twee jaar naar een nieuwe baan.

Over de hele beroepsbevolking gemeten zijn vier van de tien werklozen langdurig werkloos. Langdurig betekent in de terminologie van het CBS langer dan twaalf maanden. Van de gemiddeld 483.000 personen die in 2005 werkloos waren, had bijna 40 procent binnen zes maanden een baan. Daarentegen waren ruim 200.000 personen een jaar of langer werkloos: 42 procent van het totale aantal werklozen.

Jongeren zijn gemiddeld vaak, maar kort werkloos. Vorig jaar was de werkloosheid van alle leeftijdsgroepen het hoogst onder de beroepsbevolking tussen de 15 en 24 jaar. Maar nog geen 20 procent zat langer dan een jaar zonder werk. Ruim 40 procent van de jongeren had daarentegen binnen drie maanden weer een baan: ruim twee keer zoveel als in de rest van de beroepsbevolking.

Niet-westerse allochtonen zijn vaker langdurig werkloos dan autochtonen. Dit effect komt het sterkst naar voren bij werklozen tussen de 45 en 65 jaar. Van de niet-westerse allochtonen in deze leeftijd was 72 procent meer dan een jaar werkloos. Bij autochtonen van deze leeftijd is dat 56 procent. Ook onder jongeren zijn allochtonen echter langer werkloos dan ouderen. Ruim een kwart van de allochtonen tussen de 15 en 24 jaar blijft meer dan een jaar werkloos, terwijl van de autochtone jongeren ongeveer 18 procent meer dan een jaar zonder een baan zit.

Het aandeel langdurig werklozen loopt sterk op met de leeftijd. Bij werklozen tussen de 60 en 64 jaar waren ruim zeven van de tien langer dan een jaar op zoek. Kortdurende werkloosheid onder ouderen komt nauwelijks voor. Slechts één op de tien werkloze ouderen was minder dan drie maanden werkloos.