Antillen als land straks opgeheven

Het land de Nederlandse Antillen wordt opgeheven. De eilanden Curaçao en Sint Maarten krijgen een ‘status aparte’ zoals Aruba die al heeft, maar komen financieel en juridisch onder curatele van Den Haag. De overige drie eilanden, Bonaire, Sint Eustatius en Saba, worden Nederlandse gemeenten.

Dat zijn minister Nicolaï (Koninkrijksrelaties, VVD), het landsbestuur van de Nederlandse Antillen en de eilandbesturen van Curaçao en Sint Maarten gisteravond in Den Haag overeengekomen. Ook na autonomie zal er financieel toezicht van Nederland zijn. Een nog op te richten overheidskredietbank, waarvan de leden benoemd worden door de Rijksministerraad, controleert dan het financieel beleid en heeft de bevoegdheid leningen te weigeren als het financieel beheer onvoldoende is.

Beide landen mogen uitsluitend bij die overheidskredietbank geld lenen. Dat mag niet gebruikt worden voor consumptieve uitgaven en de rentelast mag niet meer bedragen dan vijf procent van de gemiddelde overheidsinkomsten.

Bij de onderhandelingen was ook minister Hirsch Ballin (Justitie, CDA) betrokken. Afgesproken is dat ook op justitieel gebied Nederland zeggenschap houdt.

De Nederlandse minister van Justitie wordt bevoegd om namens de rijksministerraad aanwijzingen te geven aan de procureur-generaal. Hij is ook verantwoordelijk voor de bestrijding van grensoverschrijdende criminaliteit, corruptie en integriteitschendingen. Na opheffing van het Antilliaanse landsbestuur blijft er één procureur-generaal verantwoordelijk voor alle vijf (voormalige) Antilliaanse eilanden. De politieorganisatie op beide eilanden wordt sterk verbeterd.

De onderhandelingen met Curaçao en Sint Maarten, de afgelopen twee dagen, waren een voortzetting van de rondetafelconferentie in november vorig jaar, toen met de toenmalige minister voor Koninkrijksrelaties, Pechtold (D66), afspraken zijn gemaakt over meer autonomie voor die eilanden en sanering van de Antilliaanse overheidsschuld (2,3 miljard euro). Bonaire, Sint Eustatius en Saba krijgen vanuit Nederland financiële en bestuurlijke ondersteuning.