Politiechef wil geen ministerie Veiligheid

De Amsterdamse hoofdcommissaris van politie Bernard Welten is tegen een fusie van de ministeries van Binnenlandse Zaken en Justitie tot één nieuw ministerie voor Veiligheid. Volgens de Amsterdamse korpschef kost een dergelijke fusie veel tijd en geld en levert het weinig op.

„De veiligheid van de burger is meer gebaat bij gemeenschappelijke doelstellingen en harde afspraken dan bij een nieuw superministerie”, aldus Welten, die ook voorzitter is van de landelijke Raad van Hoofdcommissarissen. Welten staat wel positief tegenover het idee van Pieter van Vollenhoven voor een nieuwe minister voor Veiligheid. Zo’n minister kan volgens Welten een belangrijke rol spelen bij het afstemmen van taken tussen justitie, politie en het openbaar bestuur. „De minister voor Veiligheid is belangrijke figuur en zit vooralsnog niet verlegen om een ministerie.”

Welten reageert hiermee op het rapport van oud-minister Brinkman voor de samenvoeging van alle veiligheidstaken in een nieuw ministerie. Brinkman schreef het rapport op verzoek van het kabinet-Balkenende ten behoeve van de komende kabinetsformatie. Minister-president Balkenende en voormalig minister van Justitie Donner maken zich al langere tijd sterk voor een ministerie van veiligheid.

Ook PvdA-lijsttrekker Wouter Bos is tegenstander van Brinkmans voorstellen. Hij wil wel onderdelen van de ministeries van Binnenlandse Zaken en Justitie samenvoegen, maar is het oneens met de wijze waarop Brinkman dat wil. In Brinkmans plannen is de vorming van een landelijk aangestuurd politiebestel noodzakelijke voorwaarde voor zo’n fusie. Bos is volgens zijn woordvoerder tegenstander van zo’n uniform landelijk politiekorps. Beheersmatig kan er van de PvdA gecentraliseerd worden, zoals gemeenschappelijk inkoopbeleid. Maar de inhoudelijke aansturing van de politie moet, wat de PvdA betreft, bij de burgemeester blijven. Bos heeft de politietop al eerder toegezegd dat zij voorlopig zelf vorm mogen geven aan een beter, landelijk beheersmodel voor de politie.

De PvdA wil verder dat het Openbaar Ministerie en de veiligheidsdienst AIVD niet in eenzelfde ministerie worden ondergebracht. De AIVD moet bij een andere minister worden ondergebracht dan degene die verant-woordelijk is voor het Openbaar Ministerie. Ook Brinkman onderkent die complicatie in zijn advies. Hij houdt daarin de mogelijkheid open, de AIVD onder te brengen bij het ministerie van Algemene Zaken, onder verantwoordelijkheid van de minister-president.