SER wil aftrek van rente op hypotheek behouden

Het nieuwe kabinet moet de hypotheekrenteaftrek in stand houden en de AOW-leeftijd niet verhogen. Wel moeten ouderen geleidelijk meer gaan meebetalen aan deze ouderdomsvoorziening.

Dat staat in een conceptadvies van de Sociaal-Economische Raad (SER) aan het volgende kabinet. De grootste werkgeversorganisatie, VNO-NCW, de grootste vakcentrale, FNV, en de onafhankelijke kroonleden in de SER zijn het over deze hoofdpunten met elkaar eens. Het advies zou vanmiddag nog worden besproken in de voltallige commissie die dat advies voorbereidt. Daarbij zijn ook de kleinere SER-leden aanwezig, zoals de vakcentrales CNV en MHP en de belangenorganisatie voor het midden- en kleinbedrijf, MKB Nederland. Volgens bronnen bij werkgevers en werknemers kunnen de sociale partners zich vinden in de hoofdlijnen van het advies en wordt vanmiddag alleen nog gesproken over enkele andere onderdelen en formuleringen.

De SER zoekt in het advies naar mogelijkheden om de arbeidsparticipatie te vergroten. Door de vergrijzing en de aantrekkende economie dreigt krapte op de arbeidsmarkt en lopen de kosten van de AOW en de zorg op. Als meer mensen gaan werken, wordt het financiële draagvlak voor deze voorzieningen breder. Door scholing en financiële prikkels moeten meer ouderen, allochtonen en lageropgeleiden aan het werk komen en hun baan behouden.

Het advies is het resultaat van een uitruil van belangen. De werkgevers wilden niet tornen aan de hypotheekrenteaftrek. De vakcentrales hebben hiermee ingestemd. In ruil daarvoor steunen de werkgevers het pleidooi van de vakcentrales om de AOW-leeftijd niet te verhogen van 65 naar 67 jaar, terwijl de werkgevers dat wel wilden.

Het SER-advies bouwt voort op een eerder advies, van januari vorig jaar, over de vergrijzing. In dit advies stond dat de raad verhoging van de AOW-gerechtigde leeftijd „thans niet wenselijk en ook niet nodig” achtte. De raad pleitte toen ook al voor geleidelijke uitbreiding van de AOW-financiering uit de algemene middelen of door middel van fiscalisering. De SER stelt nu dat daarmee in de komende kabinetsperiode een begin moet worden gemaakt.

Een van de punten waar vanmiddag nog over gesproken zou worden, is de ziektekostenpremies. De werkgeversorganisaties willen compensatie als deze premies de komende jaren stijgen, zoals verwacht wordt. Voor de vakbeweging is dit een ‘breekpunt’, omdat werkgevers en werknemers ieder de helft van de premie betalen. Als de partijen in de SER er vanmiddag uitkomen, zou de vrijdag geïnstalleerde SER-voorzitter Rinnooy Kan het advies vanavond presenteren.