Toename beroep op Ziektewet

Het aantal Ziektewetuitkeringen is in de eereerste zes maanden van dit jaar fors gestegen en zal nog verder stijgen. Dat komt onder meer door de toename van het aantal uitzendkrachten.

Deze tendens blijkt uit het vandaag verschenen halfjaarverslag van het UWV, het overheidsorgaan dat de werknemersverzekeringen tegen werkloosheid en arbeidsongeschiktheid uitvoert.

Het UWV verstrekte tot en met juni ruim 274.000 Ziektewetuitkeringen. Over heel 2005 waren dat er bijna 360.000. Het UWV verwacht dat het aantal Ziektewetuitkeringen in 2006 nog verder zal stijgen, tot ongeveer 431.000.

Volgens het UWV komt de stijging deels door het wegwerken van achterstanden die eind 2005 zijn ontstaan na de invoering van het nieuwe Ziektewetsysteem. Daarnaast speelt het aantrekken van de uitzendmarkt een rol. Zieke uitzendkrachten worden niet doorbetaald door hun (tijdelijke) werkgever, maar krijgen een uitkering op basis van de Ziektewet. Door de toename van het aantal uitzendkrachten neemt ook het aantal zieke uitzendkrachten toe.

Het aantal uitkeringen wegens werkloosheid en arbeidsongeschiktheid is gedaald. Eind juni ontvingen ruim 862.000 mensen een arbeidsongeschiktheidsuitkering. Eind vorig jaar waren dat er nog 889.000. Het aantal werkloosheidsuitkeringen (WW) daalde in dezelfde periode van 291.000 naar ruim 266.000. Bijna 14.000 mensen gingen na een reïntegratietraject weer aan het werk.

Naast het verstrekken van uitkeringen, voert het UWV ook herbeoordelingen van arbeidsongeschikten uit. Eind 2004 is een grootscheepse herbeoordelingsoperatie begonnen op basis van nieuwe, strengere criteria. Het UWV heeft sindsdien bijna 181.000 mensen herbeoordeeld. Van 36,3 procent van de herbeoordeelden werd de uitkering verlaagd of beëindigd.

Het UWV loopt iets achter met de keuringen, maar hoopt dit te compenseren door de inzet van reïntegratiebegeleiders, die mensen met een arbeidshandicap helpen aan het werk te gaan. Naar verwachting 14.000 mensen hoeven dan niet herbeoordeeld te worden.