A.D. de Groot 3

De heer van Strien schrijft, dat Herbert Simon het boek Het Denken van de Schaker van A.D. de Groot in handen kreeg en `.. zichzelf Nederlands leerde om het te kunnen lezen`” (W&O 19 augustus).Nu heb ik van 1969 tot 1971 in Pittsburgh, Pennsylvania aan de Graduate School of Industrial Administration bij Simon gestudeerd, maar nimmer gemerkt dat hij een woord Nederlands kende. Wel heeft hij eens op een diner tegen mijn vrouw beweerd, dat hij binnen drie maanden Nederlands zou kunnen lezen, schrijven en spreken, als hij dat wilde. Simon was een uiterst intelligente man en een groot geleerde, die een zeer breed terrein van kennis bestreek, maar ook een grote ijdeltuit met een hoge dunk van zichzelf. Hij was dan ook uiterst gebelgd toen zijn studenten hem bij de periodieke evaluatie van docenten een dikke onvoldoende gaven. En toen aan willekeurige passanten de toegang tot de lokale golfbaan verboden werd, kocht Carnegie-Mellon University die op zijn instigatie. Zo kon Simon er `s morgens op weg naar zijn werk overheen blijven lopen.

    • H. van Gelder Heiloo