Stemwijzer.nl

Het doorspitten van verkiezingsprogramma’s is niet meer nodig dankzij Stemwijzer.nl

De StemWijzer wordt sinds 2002 gemaakt door het Instituut voor Publiek en Politiek. Voor menig zwevend kiezer die niet de tijd heeft de verkiezingsprogramma’s te bestuderen, is de StemWijzer een belangrijk hulpmiddel. Tijdens de gemeenteraadsverkiezingen dit jaar werden op de verkiezingsdag 1.133.013 adviezen verstrekt. Aangezien zo’n advies niet altijd overeenkomt met de verwachtingen – de ChristenUnie scoort bijvoorbeeld goed bij linkse kiezers – kan het gebruik van de site leiden tot een identiteitscrisis.

Soortgenoten: geen