CDA: gesubsidieerde banen weer invoeren

Het CDA wil in de komende kabinetsperiode weer gesubsidieerde banen invoeren opdat meer mensen aan het werk komen. Die grotere arbeidsparticipatie is nodig wegens de kosten van de vergrijzing.

Dat staat in het conceptverkiezingsprogramma van het CDA, Vertrouwen in Nederland. Vertrouwen in elkaar. Voorzitter René Smit van de programmacommissie zou het concept vanmiddag in Amsterdam aan premier Balkenende en partijvoorzitter Van Bijsterveldt overhandigen. Kern van het program is, volgens Smit: „Mensen, scholen, instellingen en bedrijven meer ruimte én meer ondersteuning geven om vanuit hun eigen gedrevenheid tot volle bloei te komen.”

Anders dan bijvoorbeeld PvdA en VVD kiest het CDA er niet voor de AOW te hervormen door fiscalisering of langer doorwerken. De AOW blijft bij het CDA een welvaartsvast basispensioen voor iedereen boven de 65 jaar. Daarvoor is wel meer economisch draagvlak nodig dan nu: meer mensen moeten werken en de overheidsfinanciën moeten op orde zijn.

De partij pleit daarom ook voor herinvoering van de 40-urige werkweek, uitbreiding van banen in de sociale werkvoorziening en invoering van een verplichte maatschappelijke stage voor jongeren. Ook wordt de arbeidskorting (de fiscale korting voor werkenden) inkomensafhankelijk gemaakt, zodat werken voor lage inkomens aantrekkelijker wordt.

Het CDA heeft zich de afgelopen jaren juist verzet tegen gesubsidieerde arbeid. Nu stelt de partij voor dat werkgevers gedurende twee jaar iemand in dienst kunnen nemen tegen het huidige minimumloon voor 21-jarigen. De overheid vult de inkomsten aan tot het sociaal minimum en de werkgever verplicht zich bij te dragen in scholingskosten van de werknemer tot ten minste 10 procent van het minimumloon.

Het CDA gaat voor de komende vier jaar uit van een voorzichtige economische groei van 1,75 procent op jaarbasis. Dat ligt een half procentpunt onder het zogenoemde behoedzame scenario van het Centraal Planbureau, waardoor het CDA nu al meevallers creëert waarmee de staatsschuld verder kan worden afgelost.

De partij streeft naar een structureel begrotingsoverschot van 1 procent van het bruto binnenlands product. Zo ontstaat financiële ruimte om de vergrijzingskosten in de toekomst te kunnen betalen zonder dat nu harde ingrepen nodig zijn.

Om werk aantrekkelijker te maken, moeten ouders meer keuzevrijheid krijgen. Het CDA wil daarom extra geld vrijmaken voor kinderopvang en de levensloopregeling. Het huishoudinkomen blijft uitgangspunt voor het aan maxima binden van de kosten die mensen maken voor wonen, zorg en kosten voor kinderen.