Concert Normaal niet normaal

De SGP in Staphorst verzocht de burgemeester een concert van rockgroep Normaal te verbieden.

Vergeefs: na de zomer wacht een „oorverdovend” geluid.

Voor de landelijke media is de verontrusting van de SGP koren op de molen. Er heerst veel onbegrip over het feit dat er mensen zijn die het wagen vraagtekens te zetten bij zaken die de gemiddelde burger kennelijk normaal zou moeten vinden. Terwijl er toch voldoende redenen zijn om stevige bedenkingen te uiten. In ons land waar de vrije meningsuiting hoog geroemd wordt, is het dan ook verwonderlijk dat mensen snel weggezet worden als achterlijk of niet van deze tijd. Er zijn steekhoudende argumenten om het optreden van Normaal kritisch te bekijken.

Op het eerste gezicht is Normaal aantrekkelijk. De popgroep heeft een uitstraling van plattelandsmensen die dialect spreken en zich niets aantrekken van wat de Randstad het oosten van het land voorschrijft. De belevingswereld van de muzikanten en de onderwerpen van hun liedteksten zijn herkenbaar en uit het leven gegrepen.

Wie echter de teksten hoort of onder ogen krijgt, komt al gauw tot de conclusie dat de woordkeus ronduit stuitend is: grof, plat en onverschillig. Daarbij komt dat Normaal een levensstijl bezingt die haaks staat op die waarin de zin van het bestaan in een positief daglicht staat. Nog afgezien van het oorverdovende geluidsniveau tijdens de concerten.

De SGP is niet bang voor Normaal als zou dat een bedreiging zijn voor deze partij. Nee, Normaal is een bedreiging voor een ieder die het hoort. Mensen zijn door God geschapen met een verantwoordelijkheidsbesef, ook voor de samenleving waarin wij leven. De ruwe onverschilligheid waarmee alles wordt gerelativeerd door de popgroep staat haaks op de Bijbelse normen en waarden, die het overgrote deel van de Staphorster gemeenschap deelt. Dat wij hier tegen ageren komt omdat we het welzijn van elke burger op het oog hebben. Onze jongeren en ouderen zijn ons te lief om ze over te geven aan een dergelijke grove en nonchalante levensstijl. Burgers horen bovenal als verantwoordelijke mensen in de hedendaagse samenleving een plaats in te nemen. Dat geldt voor christenen en niet-christenen.

In de politiek van Staphorst staat alcoholmatiging bovendien zeer terecht hoog op de agenda. Wie dat serieus neemt, kan niet vergoelijkend de andere kant uitkijken bij de voorgenomen komst van een band waarvan de optredens met alcoholmisbruik onder de bezoekers gepaard gaan. Wij vinden het dan ook vreemd, dat de plaatselijke horeca in convenanten aangeeft dit beleid te steunen, maar wel zo’n concert binnenhaalt.

Het drinken van een pilsje is het probleem niet. Groot probleem, bezien vanuit persoonlijk en maatschappelijk oogpunt, is echter het ongelimiteerd drinken van liters bier.

In Staphorst is de afgelopen tijd verder veel werk gemaakt van waarden en normen. Dit jaar brengen de basisscholen de tien leefregels onder de aandacht die in de breedte van de samenleving zijn vastgesteld. De leefregels gaan onder andere over taalgebruik, omgaan met elkaar en respect. Wie deze leefregels naast de moraal van Normaal legt, kan moeilijk aan de conclusie ontkomen dat ze op belangrijke punten strijdig zijn met elkaar.

Als politieke partij willen we ons niet aan de verantwoordelijkheid onttrekken om onze burgers hierop te wijzen. We zullen dan ook nauwlettend deze zaak volgen en toezien of de randvoorwaarden van het concert strikt worden nagekomen.

De auteurs zijn resp. fractievoorzitter en secretaris van de SGP in Staphorst.