Kosten zorg groeiend economisch probleem

De zorgsector legt een steeds groter beslag op de Nederlandse economie. De zorgkosten stijgen sneller dan de inflatie. Het volgende kabinet moet daarom extra bezuinigen om zijn financiën op orde te houden. Dat blijkt uit berekeningen van het Centraal Planbureau (CPB).

Een werkgroep van topambtenaren, de Studiegroep Begrotingsruimte, werkt aan aanbevelingen voor het begrotingsbeleid in de volgende kabinetsperiode. Volgens RTL Nieuws staat daarin dat het volgende kabinet zo’n 15 miljard euro moet bezuinigen.

Dit bedrag spoort met ramingen van het CPB dat in het licht van de vergrijzing „een aanzienlijke structurele beleidsinspanning” van 11 miljard euro nodig is om te komen tot „houdbare overheidsfinanciën”, plus nog eens 4 miljard euro om de stijging van de zorgkosten op te vangen. De omvang van de zorg groeit harder dan de economie als geheel.

Volgens het Planbureau zal de ‘structurele economische groei’ – de gemiddelde groei op basis van de toename van arbeidsaanbod en productiviteit – de komende jaren geleidelijk afnemen. Voor de periode 2008-2011 rekent het CPB met een structurele groei van 2 procent per jaar, 0,25 procentpunt minder dan de raming voor de huidige kabinetsperiode.

Een behoedzaam scenario gaat voor de volgende kabinetsperiode uit van 1,75 procent per jaar. Door de stagnatie van de bevolkingsgroei draagt het arbeidsaanbod nauwelijks bij aan de economische groei. Die moet vooral komen van de stijging van de arbeidsproductiviteit.

Bij ongewijzigd beleid is in 2011 sprake van evenwicht op de begroting. Minister Zalm (Financiën) meldde onlangs al een begrotingsoverschot voor dit jaar te verwachten.

De grootste stijging bij de collectief gefinancierde uitgaven zal zich de komende jaren voordoen in de zorgsector. De zorgsector zal jaarlijks met 2,75 procent groeien, omstreeks 1 procentpunt meer dan de economische groei.

Het CPB verwacht dat ook de uitgaven voor de zorg met 2,75 procent per jaar zullen stijgen, het dubbele van de verwachte prijsstijgingen.