Zware auto rijdt Kyoto omver

De CO2-emissie van Nederland is de laatste jaren weer toegenomen. Oorzaak is dat consumenten meer kilometers rijden in zwaardere auto’s. Dat meldt het Milieu- en Natuur Planbureau (MNP) in zijn vandaag verschenen Milieubalans, een jaarlijks rapport naar de toestand van het milieu.

Het kabinet heeft afgesproken om in 2010 de zogenoemde klimaatdoelen te halen volgens de afspraken zoals die werden gemaakt in Kyoto. Nederland wil deze doelen halen door reductie van CO2 in het binnenland alsook door projecten te betalen in het buitenland. Het binnenlandse doel wordt in 2010 niet gehaald, aldus het MNP, door de onverwachte toename van de emissies door het autoverkeer. „De ontwikkeling van de CO2-uitstoot per kilometer van personenauto’s is structureel minder gunstig dan voorheen was aangenomen. Door technische ontwikkelingen is de uitstoot per gereden kilometer per gewichtsklasse weliswaar afgenomen, maar doordat automobilisten steeds zwaardere auto’s kopen, wordt dit voordeel meer dan tenietgedaan”, aldus het MNP. Directeur Klaas van Egmond van het MNP zei onlangs te hopen dat het kabinet het gebruik van kleinere en lichtere auto’s bevordert.

Bij het beleid zoals dat nu is vastgesteld bedraagt de emissie van broeikasgassen in 2010 224 megaton, 2 megaton meer dan het afgesproken doel. Naast de groei van het aantal zware auto’s draagt aan de toename van CO2 ook het kabinetsbesluit bij om de invoering van het Europese energieprestatiecertificaat voor de gebouwde omgeving uit te stellen.